نقش ژئوپلیتیک در تشدید بحران‌های بین‌المللی(مطالعه موردی: بحران سوریه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

در ایجاد، گسترش و تشدید بحران‌های بین‌المللی متغیرهای متعددی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ در این میان متغیر  ژئوپلیتیک وزن ویژه‌ای دارد. هدف این مقاله نیز بررسی رابطه بین این دو متغیر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی است. هرچه موقعیت ژئوپلیتیک کشور بحران‌زده از حیث دارا بودن منابع طبیعی و حضور در یک منطقه استراتژیک حائز اهمیت برای قدرت‌های بزرگ، برجسته‌تر باشد؛ بحران بوجودآمده استعداد بیشتری برای تبدیل‌شدن به یک بحران بین‌المللی را خواهد داشت. این فرضیه در مورد بحران سوریه به آزمون گذاشته می‌شود. مدعای پژوهش پیش‌رو درباره بحران سوریه این است که موقعیت برجسته ژئوپلیتیکی(منابع مادی، ارزشی و استراتژیک) سوریه یکی از عوامل اصلی تشدید بحران این کشور در طول 10 سال گذشته بوده است. به عبارت دیگر اگر سوریه موقعیت فعلی ژئوپلیتیکی(حضور در مرکز خاورمیانه، همسایگی با اسرائیل و دریای مدیترانه، حضور در مرکز رقابت‌های منطقه‌ای بین جریان محافظه‌کار و انقلابی منطقه و منابع نفتی و گازی) را نداشت؛ بحران در این کشور تشدید نمی‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Geopolitics in Escalating International Crises(A Case Study : Syrian Crisis )

نویسندگان [English]

 • Hossein Deheshyar 1
 • Seyyed Mohammad Aminabadi 2
1 Professor International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 PhD student in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended abstract
Introduction
Although various variables are engaged in emerging and escalating of international crisis, geopolitical variable has some special and important weight. Geopolitics is a hybrid concept that studies the role of geography, power, and politics in international affairs. The geopolitics and international crisis studies cross paths while discussing the escalation of international crises and their Reasons. The researchers believe that there is a strong connection between these two subjects. In the present paper, we will investigate this connection. The research hypothesis is that the more prominent the Geopolitical situation of a crisis-ridden country (enjoying natural resources and location in a strategic region which is critical to great powers) the more potential for escalation of the existing crisis to international level. In other words, the significant geopolitical position of a country is an important factor in the likelihood of intervention of the global and regional powers in the crisis and turning it into an international one. To approve this hypothesis, we will discuss the Syria crisis as a case study. In the present study, three key subjects are investigated and analyzed: the role of geopolitics in the study of the “international crises” from the viewpoint of “Michael Bercher, the leading crisis researcher”, the geopolitical position of Syria, and finically the “geopolitical interests” of the regional and international players in Syria.
Research Methodology
The present research, in terms of the nature and method of research, falls into the category of descriptive-analytical research. The data is gathered by referring to the books, articles and strategic reports available in the internet sources and is analyzed based on the question and hypothesis presented. Attempts are made to use the articles and strategic reports of world-renowned think tanks.
Results and Discussion
The geopolitical position of a country in terms of natural resources and the regional interests of great powers plays an important role in international crises. Any state with these two factors that is facing an internal crisis would be in danger of facing the intervention of regional and international players, which has the potential of escalating the crisis into an international one. The crisis in Syria is an ideal example of this phenomenon. It can be used to approve this hypothesis and to study the interactions of geography, power, and politics which forms the basis of all geopolitical theories. If not the most important factor, the unique geopolitical position of Syria was undoubtedly one of the most important factors in the altercation between the regional and global powers in the country. Indeed, the unique geopolitical position of Syria (material, value and strategic resources) turned the country into an arena for the competitions between the regional and international players and escalated the crisis.
Conclusion
According to “Michael Bercher” the leading geopolitics expert, two main factors are required for an internal crisis to be escalated into an international one: first, the crisis should occur in a strategic region that is important for great powers, and second, the abundant natural resources of the region of the crisis. Since Syria ranks 30 among the world countries in oil reserves and 42 in natural gas reserves, it is unlikely that the regional and global players were motivated by the county’s oil or gas resources. Rather it is the geopolitical position of the country (its strategic value) and its presence in the heart of the fragile Middle East belt that has led the regional and global powers to step in. The unique position of Syria and the following four factors: 1) its geographical position in the Middle East and in the heart of the long-standing Arab-Israeli conflict, 2) its position on the eastern coast of the Mediterranean and the junction of three continents, Asia, Africa, and Europe, with more than 183 km of coastline, 3) its neighboring countries: Israel, Lebanon, Turkey and, Iraq and 4) its position at the heart of the regional competition between resistance and conservative forces, have given the country a superior geopolitical position, both regionally and globally, and have forced two great powers (Russia and United States) and four regional powers (Iran, Saudi Arabia, Turkey, and Israel) to step in and intervene in the brewing crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geopolitics
 • International Crises
 • Syria Crisis
 • Geopolitical Interests
 1.    References

  1. Ahmadipour, Z.; Mousavi, S.; Pourdast, Z. (2019). Studying of Iran and Turkey rivalry in Syria crisis, Geopolitics Quarterly. 15(55),90-121. [In Persian]
  2. Ajorloo, M.J; Safavi, S.Y; Kafashjamshid, M.R.(2017).Turkey’s Regional Power Growth and its Security Consequences on the Interests of Iran in the Eastern Mediterranean from 2002 to 2014, Geopolitics Quarterly.13(2), 1-34. [In Persian]
  3. Barzegar, K.; Ghavam, S.A.; Zakeryan, M.; Mousav, S.H. (2018). The Recent Upheavals in the Arab World, Regional Balance of Power and New Grouping in the Middle East, Geopolitics Quarterly,14(51),128-142. [In Persian]
  4. Bayat, H.R.; Ahmadi, A.; Yashar, Z.; Etaat, J. (2020). Explaining the Pattern of Relationships of Regional Powers in the Syrian Geopolitical Crisis, Geopolitics Quarterly, 16(1), 37-74. [In Persian]
  5. Brecher, M (1993). Crises in World Politics: Theory & New York: Pergamon.
  6. Cia world factbook Syria.(2020). Retrieved from The World Factbook: https://www.cia. gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html.
  7. Clarke ,; Tabatabai, A. (2018). Is Major Realignment Taking Place in the Middle East?. Retrieved from Foreign Affairs : https://www.foreignaffairs. com/ articles /turkey/2018-10-31/major-realignment-taking-place-middle-east.
  8. Cohen, S.( 2008). Geopolitics of the World System.(Kardan.A Trans.) Tehran: International Studies and Research Institute. [In Persian]
  9. Danforth, N. (2016). Turkey’s New Maps Are Reclaiming the Ottoman Empire. Retrieved from Foreign policy: https://foreignpolicy.com/2016/10/23/turkeys-religious-nationalists-want-ottoman-borders-iraq-erdogan/.
  10. Davtalab, M.R.; Kazemi Zand, S.A.; Zakerian, M. (2020). Donald Trump Foreign Policy in Syrian Crisis and its Threats and Opportunities for the Islamic Republic of Iran, Geopolitics Quarterly, 16(1), 208-245. [In Persian]
  11. Deheshyar, H. (2015). The Syrian crisis: US strategic ambiguity and Russian opportunism. Journal of International Relations, 5(17),43-68. [In Persian]
  12. Dougherty, j.; Pfaltzgraff, R. (2005). Contending Theories of International Relations.( Vahid.B, Alireza.T Trans .) Tehran: Ghoomes .[In Persian]
  13. Frolovskiy, (2019). What Putin Really Wants in Syria. Retrieved from Foreign policy: https://foreignpolicy.com/2019/02/01/what-putin-really-wants-in-syria-russia-assad-strategy-kremlin/.
  14. Hafeznia, M.R (2014). Principles and Concepts of Geopolitics. Mashhad: Papoli publications. [In Persian]
  15. Frantzman, (2018). Israel's Uphill Battle with Iran in Syria. Retrieved from National Interest: https://nationalinterest.org/feature/israels-uphill-battle-iran-syria-42942.
  16. Hanauer, L. (2016). Israel's Interests and Options in Syria, Retrieved from Rand: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE185.html.
  17. Hansen, ; Toft, P.; Wivel, ‎A. (2011). Security strategies and American world order: Lost Power.( Niakouei,S.A, Jansiz,A. Trans.) Rasht: Guilan University. [In Persian]
  18. Hinnebusch, R.; Ehteshami, A. (2011). The Foreign Policies of Middle East States.( Ghahramanpour R. Masah M. Trans) Tehran: Imam Sadegh University. [In Persian]
  19. How Much Oil Is Up For Grabs In Syria? (2019). Retrieved from Oil price: https: // oilpri ce.com/Energy/Crude-Oil/How-Much-Oil-Is-Up-For-Grabs-In-Syria.html.
  20. Idan, A. (2015). Russia in Syria and Putin's geopolitical strategy. Retrieved from Central Asia-Caucasus Analyst: https://www.cacianalyst.org/ publications /analytical-articles/item/13294-russia-in-syria-and-putins-geopolitical-strategy .html.
  21. Kenner, D. (2013). Saudi Arabia’s Shadow War. Retrieved from Foreign policy: https: //foreignpolicy.com/2013/11/06/saudi-arabias-shadow-war/.
  22. Lesch, (2015). Russia Is Repeating Cold War Mistakes in Syria. Retrieved from Foreign policy:https://foreignpolicy.com/2015/10/06/russia-repeating-cold-war-mistakes-syria-crisis-1957-nasser-2/.
  23. Mossalanejad, A.; Samadi, A. (2018). Saudi Arabia's strategic policy in the process of geopolitical expansion of the Middle East crisis, Political Quarterly, 48(1),197-219. [In Persian]
  24. Mohseni, P.; Ahmadian, H. (2018). What Iran Really Wants in Syria. Retrieved from Foreign policy: https://foreignpolicy.com/2018/05/10/what-iran-really-wants-in-syria/.
  25. Meis, M. (2017). When is a conflict a crisis? On the aesthetics of the  Syrian civil war in a social media context. Media, War & Conflict. 10(1), 69 –86.
  26. Omidi, A.; Rezaee, F.(2011). New Ottomanism in Turkish Foreign Policy: Its Indicators and Consequences in the Middle East. Foreign Relations Quarterly. 3(3), 231-267.[In Persian]
  27. Ostovar, (2016). It’s Time to Negotiate With Iran Over Syria. Retrieved from Foreign policy: https://foreignpolicy.com/2016/10/12/its-time-to-negotiate-with-iran-over-syria-war-russia-rouhani-united-states/.
  28. On a New Footing: U.S.-Syria Relations.(2009). Retrieved from Brookings: https://www .brookings.edu/articles/on-a-new-footing-u-s-syria-relations/.
  29. Petti, M. (2019). Inside the Iran Hawks' Hijacking of Trump's Syria Withdrawal Plan. Retrieved from National Interest :https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/ins ide-iran-hawks-hijacking-trumps-syria-withdrawal-plan-90041.
  30. Perra, A. (2016). From the Arab Spring to  the Damascus Winter: The United States, Russia and the New Cold War . Contemporary Review of the Middle East. 3(4),1-24.
  31. Schanzer, J. (2016). The Sunni-Shi’ite Proxy War Heats Up. Retrieved from American Foreign Policy :https://www.fdd.org/analysis/2016/04/19/the-sunni-shii- te-proxy-war-he ats-up/.
  32. Seligman, (2019). Kurdish Fighters Mount Counterattack Using Network of Tunnels. Retrieved from Foreign policy: https://foreignpolicy.com/2019/10/15/ syrian-kurdish-fighters-mount-counterattack-turkish-sdf-network-of-tunnels/.
  33. Snyder, ; Diesing, P. (1977). Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises. New Jersey: Prince- ton University Press.
  34. Spyer, J. (2018). Israel’s Secret War Against Iran Is Widening. Retrieved from Foreign policy :https://foreignpolicy.com/2018/09/07/israels-secret-war-against-iran-is-wid ening/.
  35. Syrian Green Book (2008). Tehran: Office of International Political Studies,   Ministry of Foreign Affairs Publications. [In Persian]
  36. The new geopolitics of the middle east: america’s role in a changing region.(2018). Retrieved from Brookings : https://www.brookings.edu/research /the-new-geopolitics-of-the-middle-east-americas-role-in-a-changing-region/.
  37. US-trained Division 30 rebels 'betray US and hand weapons over to al-Qaeda's affiliate in Syria'.(2015). Retrieved from Telegraph: https://www.telegraph. co.uk/ news /worldnews/middleeast/syria/11882195/US-trained-Division-30-rebels-betr- ayed-US-and-hand-weapons-over-to-al-Qaedas-affiliate-in-Syria.html.
  38. US established up to 20 military bases in Syria's Kurdistan.(2018). Retrieved from Russia today: https://www.rt.com/news/420092-syria-kurdistan-military-base/.
  39. Wagner, D. (2011). Turkey’s High Stakes Foreign Policy Gamble. Retrieved from Foreign policy journal :http://www.foreignpolicyjournal .com /2011/ 09/ 12/ turke- ys-highstakes-foreign-policy-gamble/.
  40. We're keeping the oil' in Syria, Trump says, but it's considered a war crime. (2019). Retrieved from ABC News : https://abcnews.go.com/Politics/keeping-oil-syria-trump-considered-war-crime/story?id=66589757.
  41. What Are The Major Natural Resources Of Syria.(2019). Retrieved from Worldatlas : https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-major-natural-resources-of-syria.html.
  42. Young, O.R (1968) .The Politics of Force. Princeton. NJ: Princeton University Press.
  43. --------------(2017).A Century of Crisis and Confict in the International System. Montreal: Palgrave Macmillan.