تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سیاست و مؤلفه­های وابسته به آن جایگاه و نقش برجسته­ای در روابط میان کشورها و سنجش قدرت ملی آن­ها دارد، در این میان قدرت دفاعی کشورها نیز بی­تأثیر از سیاست­های حاکم بر کشورها و عوامل و متغیرهای سیاسی نبوده و افزایش قدرت نظامی-دفاعی کشورها رابطه مستقیم و معناداری با عوامل سیاسی حاکم و تصمیم­گیری­های سیاسی دارد. در همین راستا در مقاله پیش­رو در راستای پاسخ به این سؤال که از میان عوامل سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران، کلیدی­ترین و تأثیرگذارترین عوامل کدامند؟ با هدف شناسایی عوامل سیاسی کلیدی مؤثر بر قدرت دفاعی ایران، با مبنا قرار دادن نظریه بازدارندگی به عنوان چارچوب نظری تحقیق و تلفیقی از روش­های توصیفی-تحلیلی و پیمایشی(استفاده از نظر 50 نفر از خبرگان و تکمیل پرسشنامه)، ضمن شناسایی نیروهای پیشران سیاسی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران با استفاده از نرم­افزار آینده پژوهی میک­مک و بکارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص و سناریوهای مربوط تدوین گردیده است. بر طبق یافته­ها و نتایج عوامل سیاسی کلیدی بدست آمده می­بایست در تدوین راهبردهای نظامی و دفاعی کشور لحاظ و مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the key Political Factors Influencing Iran's Defense Power in the Time Horizon of 1410

نویسندگان [English]

 • Sajad Najafi 1
 • Kiyumars Yazdanpanah Dero 2
 • Zahra Pishgahifard 3
 • Marjan Badiee Azendahi 4
1 PhD Student in political geography, University of Tehran,Tehran, Iran.
2 Associate Professor Department of Political Geography, Geography, University of Tehran, Iran
3 Department of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor Department of Political Geography, Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Politics and its related components have a prominent role in relations between countries and their national power. Meanwhile, the defense power of countries is not unaffected by the governing policies of countries and political factors. Military-defense power of countries has a direct and significant relationship with the prevailing political factors and political decisions. Due to the special geopolitical situation and peripheral threats, Iran has always paid attention to increasing its power and defense capability in order to achieve sustainable security, and the governing political factors of Iran have effect on defense power.
 
Methodology
In this study, in order to explain the key political factors affecting Iran's defense power in 1410, by studying the relevant documents and previous scientific records and using the opinions of 50 experts, 97 political figures were identified. In the second step, with the formation of the expert panel, similar factors were merged and 36 factors were identified. Then, based on the opinion of experts, the values of the factors were ranked and 26 important and effective factors were determined. Finally, by using Micmac software and crossover matrix analysis method, 12 significant factors and 4 factors as key political factors affecting Iran's defense power were identified. It should be noted that the research is applied-developmental in terms of purpose and a combination of descriptive-analytical and survey methods (using the opinion of experts and a questionnaire).
 
Results and Discussion
According to the software output, 4 key factors:

The wisdom of leadership and the managerial skills and ability of the country's political leaders
The country's membership and influence in regional and global alliances and treaties, and the power and credibility of regional and supra-regional allies, and the number of strategic partners (powerful countries) of Iran.
Changes in regional powers and the emergence of new poles of power in the region and the establishment of a multipolar system in the world and the decline of the United States from the position of a superior hegemon and the emergence of China as a new international hegemony.
Continuation of Iran's strongly anti-American foreign policy and areas of dispute (nuclear, human rights, terrorism, Israel) with the international community and the status of Iran's nuclear case in the Security Council and the United Nations.

They were identified as the most important and key political factors affecting Iran's defense power. Also, four scenarios: development, obstruction, isolation and political risk were identified, which is the ideal and desirable scenario for the country in order to gain superior defense power, to be in a state of political development.
Conclusion
According to the theory of deterrence, as well as the teachings of the Qur'an and Islam, which emphasize the need for defense readiness against enemies, the need to strengthen the country's military capability to create defensive deterrence and ensure the interests and national security of the country is essential. Be. In this regard, according to the results of the research of four key political forces influencing the country's defense power should be used by military officials and commanders in formulating military strategies to create deterrence and achieve lasting security in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Power
 • Defense Power
 • Defense Diplomacy
 • Future Studies
 • Micmac Software
 1. Ajurlu, A.; Maghsoudi, M. (2018). Study of the role of identity in the defense policy of the Islamic Republic of Iran with emphasis on comprehensive deterrence and conventionalism, the Islamic Revolution Journal. 8 (29): 89-112. [In Persian]
 2. Amiri, A. (2020). Explaining the Role of the Navy in Exercising the Maritime Power of the Islamic Republic of Iran, Geopolitics Quarterly, 16(57):138-182. [In Persian]
 3. Boalhassani, K; Baboli, C; Rezaei, S. (2018). Development of geopolitical strategies to achieve J.A. Iran to the top regional defense power in line with the Vision 1404 document, Defense Strategy Journal. 16 (62): 179-207. [In Persian]
 4. Boyatzis, R.E; Ratti, F. (2014). Emotional, social and cognitive competencies: distinguishing effective Italian managers and leaders in a private company and cooperatives, Management Development Journal. 28(9):821-833.
 5. Chegini, H. (2005). Strategic Defense Management System, First Edition, Tehran: Aja publication. [In Persian]
 6. Esfandiari, M; Hasanvand, M; imandar, z. (2016). New deterrence in the new order and structure of the international system (theoretical data and empirical findings), Military Science and Technology Journal. 12 (38): 5-32. [In Persian]
 7. Fauzi, A. (2019). Teknik Analisis Keberlanjutan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
 8. Gde Bagus, B.P; Wayan, P; Agus, S; Dian Ayu, R. (2020). Key Variables on Property Marketing in Bali: Application of Micmac Method, Asia pacific journal of management and education (APJME), Vol 3, No 1, PP: 28-34.
 9. Ghasemi, F. (2012). Conceptual reconstruction of regional deterrence theory and design of its models based on theories of power cycle in the network, Defense Strategy Journal. 10 (38): 103-146. [In Persian]
 10. Godet, M. (1999). De la anticipación a la acción: Manual de prospectiva y estrategia [From anticipation to action: Prospective and Strategy Manual], México: Alfaomega.
 11. Hafeznia, M.R. (2011). Principles and Concepts of Geopolitics, Third Edition, Mashhad: Papli Publications. [In Persian]
 12. Higher National Defense University. (2008). Threats of National Power (Indicators and Dimensions), First Edition, Tehran, Higher National Defense University Press. [In Persian]
 13. Jablonsky, D. (1997). National Power. Parameters. (Taken From Internet).
 14. Jafarinia, A; Akhbari, M.; Moradian, M. (2019). Analysis of Indicators of Military Power of Political-Geographical Units in the International System, New Attitudes in Human Geography Journal. 11 (3): 445-465. [In Persian]
 15. Jiménez, M. (2009). Herramientas para el análisis prospectivo estratégico. Aplicaciones MICMAC [Tools for strategic prospective analysis. Applications MICMAC]. Estado de México: Hersa Ediciones.
 16. Kamali, R.; Khairandish, M. (2017). Model of Development of Defense Preparedness of Armed Forces Personnel: A Qualitative Approach Based on Foundation Data Theorizing, National Defense Strategic Management Studies Journal. 1 (1): 5-33. [In Persian]
 17. Kazemi, E. (2019). Political Strategies for Strengthening the National Authority of the Islamic Republic of Iran with Emphasis on Prioritizing the Components of the Political Dimension of National Power, Defense Strategy Journal, 17(67): 151-183. [In Persian]
 18. Kuchaki, S; Mohebbi, A.; Sabzi, H. (2017). Strategies of the region's superior defense power in the military field based on the 1404 solar vision document, Strategic Defense Studies Journal. 15 (70): 53-74. [In Persian]
 19. Mahmoudzadeh, I; ghazi, H.; ghuchani, M.M. (2017). The role and position of technology development in the military dimension of national power, Strategic Defense Studies Journal. 15 (67): 261-284. [In Persian]
 20. Minai, H; Hajiani, I; Dehghan, H.; Jafarzadehpour, F. (2015). Determining the main drivers of Iran's defense diplomacy at the regional and international levels, Defense future Research Journal. 1 (1): 7-26 [In Persian]
 21. Mirsheimer, J. (2014). The Tragedy of the Politics of the Great Powers, translated by Gholam-Ali Cheginizadeh, fourth edition, Tehran: Publications of the Office of Political and International Studies, Ministry of Foreign Affairs. [In Persian]
 22. Mohammadi, H.R. (2014). Explanation of Power Indicators and Its Influence on Foreign Policies of USA against Iran, Geopolitics Quarterly, 10(35):122-148. [In Persian]
 23. Mojica, F. (2005). La construcción Del futuro. Concepto y modelo de prospectiva estratégica, territorial y tecnológica [Future construction. Concept and model of strategic, territorial and technology foresight]. Santafé de Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
 24. Monzavi Bozorg, J; Ahmadi, S.; Alie, M.v. (2018). Future Studies of the Security and Population Policies of the Islamic Republic of Iran and the Presentation of Possible Scenarios, National Security Journal. 8 (30): 65-96. [In Persian]
 25. Moradian, M. (2008). Main Indicators of Measuring the Defense Power of Countries, Defense Strategy Journal. 6 (23). [In Persian]
 26. Moradian, M. (2009). Threat and Security (Definitions and Concepts), Tehran, First Edition, Shahid Sayad Shirazi Educational and Research Center. [In Persian]
 27. Moradian, M; Hadi Nejad, F.; Pourmanafi, A. (2018). Providing a model for evaluating and analyzing the military power of countries, Defense Strategy Journal. 16 (64): 169-200. [In Persian]
 28. Mossalanejad, A. (2020). Geopolitical Shift in Power and Security in Southwest Asia, Geopolitics Quarterly, 16(59):1-28. [In Persian]
 29. Pishgahi fard, Z.; Hosseini, S.M; Farahani, M. (2014). Ranking the National Power of Middle Eastern Countries Using Multiple Compensatory Decision Making, Disciplinary Geography Journal, 2(5):1–44.[In Persian]
 30. Putu Yudy, W.; Gede Putu, K.; Ni Nyoman, R.S; Putu Sri, H; Ni Komang, S. (2020). SWOT and MICMAC analysis to determine the development strategy and sustainability of the Bongkasa Pertiwi Tourism Village, Bali Province, Indonesia, Decision Science Letters journal, Vol 9, No 3, PP: 439–452.
 31. Rahimi Roshan, H. (2017). "Regional Deterrence and Security of the Islamic Republic of Iran", Politics and International Relations Journal. 1 (1): 79-99. [In Persian]
 32. Sanjabi, A. (2001). Military Strategy and Power, First Edition, Tehran: Pajhang Publications. [In Persian]
 33. Vasegh, M; Rezaei, D.; Chenari, S. (2017). The Impact of Spatial Minorities on National Power, Human Geography Research Journal, 49(3):675–691. [In Persian]
 34. voghofi, O; Qasemi, A.A.; Hajiani, I. (2017). Explaining the key factors and drivers of Yemen's future until 1406, Defense future Research Journal. 2 (4): 87-107. [In Persian]
 35. Yazdanpanah Dero, K.; Zaeri, B.; Rahimi, R. (2018). Geopolitical Factors of U.S Tendency to Form an Arabian ‎Military Coalition in Persian Gulf and its Consequences on ‎Iran's Security, Geopolitics Quarterly, 14(50):83-108. [In Persian]
 36. Yazdanpanah, K; Safavi, S.Y; Qalibaf, M.B.; Shamani, Y. (2018). Calculating military power using the formulas of national power of countries, Defense Policy Journal. 26 (102): 43-69. [In Persian]
 37. Yousefi, A; Keshavarze Tork, A.; Nahadi, H. (2019). Study of the effect of cultural and social components of holy defense on the future of national security of the Islamic Republic of Iran, Defense Strategy Journal. 17 (66): 69-96. [In Persian]
 38. Zohdi, Y. (2015). Defense Policy, First Edition, Tehran: Strategic Defense Research Center. [In Persian]