دوره و شماره: دوره 19، شماره 69، فروردین 1402، صفحه 1-306 
تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

صفحه 69-95

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


تحلیل الگوی فضایی- زمانی حملات تروریستی در ایران بین سال‏های 1357 تا 1397

صفحه 152-175

جواد اطاعت؛ علی اکبر دبیری؛ احمد طاهری؛ معصومه فروزان فر