دوره و شماره: دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 1-415 
تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها

صفحه 1-33

داود رضائی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


چالش‌های ژئوپلیتیکی مذاکرات صلح خاورمیانه با تمرکز بر معامله قرن

صفحه 155-186

محمد امین حضرتی رازلیقی؛ مهدی جاودانی مقدم؛ ابوذر گوهری مقدم


نقش پروژۀ گاپ در هیدروپلیتیک حوضۀ آبریز رودخانه‌های دجله و فرات

صفحه 241-272

یاشار ذکی؛ محمدصادق طالبی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ محمد یوسفی شاتوری


اهمیت اوکراین و نقش آن در رقابت و تقابل میان روسیه و غرب

صفحه 299-329

علی موسائی؛ عنایت الله یزدانی؛ محمد علی بصیری


بررسی تاثیر دولت مدرن بر ابداع هویت ملی ترکیه

صفحه 330-357

سعید حاجی‌ناصری؛ علیرضا عرب؛ مهدی ناصری


بنـدر بزرگ فاو ، کدی جدید در ژئوپلیتیک کشور عراق

صفحه 358-381

عباس جعفری نیا؛ صداقت سهرابی؛ سعید فغانی حشمت آباد