تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پدافند هوائی خاتم الانبیاء(ص)

2 مدیر گروه جغرافیای سیاسی و استاد تمام گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشگاه دفاع ملی

4 عضو هیات علمی گروه و قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سازماندهی، نظم بخشی و کنترل فضای جغرافیا، پیوسته هدفی درخور جهت کنشگری بازیگران درعرصه‌ نظام بین‌الملل می‌باشد. بنظر می‌رسد به مانند دیدگاه‌های سنتی ژئوپلیتیک، جایگاه بی‌بدیل عناصر کالبدی-ساختاری فضای جغرافیا بر قدرت بیشترین نقش را در انفعال واتخاذ سیاست‌های قلمروخواهی کشورها دارد. پژوهش حاضر که از نظر هدف، بنیادی-کاربردی است با رویکرد توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه‌ای و پژوهش میدانی به دنبال شناخت مولفه‌های موثر(عوامل و شیوه‌ها) بر کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورهاست. براین اساس در بخش کتابخانه‌ای مهمترین شاخص‌ها و متغیرهای موثر استخراج و بر اساس ماهیت در قالب چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی طبقه‌بندی گردیدند. نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل 73 پرسش‌نامه بخش میدانی نشان می‌دهد در بین عوامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه‌های سیاسی با امتیاز۷۳/۲، اقتصادی۶۶/۲، نظامی۵۱/۲ و فرهنگی۱/۲ و در بخش شیوه‌های قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه‌های فرهنگی با امتیاز81/2، نظامی53/2، اقتصادی42/2 و سیاسی23/2 در اولویت قرار دارند. در نهایت با توجه به یافته‌های کتابخانه‌ای و میدانی، مدل نظری پیشنهادی کنش‌قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها در قالب4 مولفه و46متغیّرطراحی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the pattern Geopolitical territorialization of countries

نویسندگان [English]

 • DAVOOD REZAEI 1
 • Mohammadreza Hafeznia 2
 • Mohmad Hossein Afshordi 3
 • Syrus Ahmadi Nohadani 4
1 Assistant Professor of Political Geography, Khatam Al-Anbia University of Air Defense
2 Director of the Department of Political Geography and Professor of the entire Department of Political Geography, Tarbiat Modares University
3 Professor of National Defense University
4 Faculty member of the Department of Political Geography of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Organizing, regulating and controlling the geographical space is always a suitable goal for the actors in the international system. Like traditional geopolitical perspectives, the irreplaceable position of the physical-structural elements of the geographical space on power seems to play the greatest role in the passivity and adoption of the territorial policies of countries. The present study, which is fundamental-applied in terms of purpose, with a descriptive-analytical approach based on library resources and field research seeks to identify the effective components (factors and methods) on the geopolitical territorialization action of countries. Accordingly, in the library section, the most important indicators and effective variables were extracted and classified according to their nature in the form of four components: political, economic, military and cultural. The results of the analysis of 73 field section questionnaires show that among the geopolitical territorialization factors, political components with a score of 2.73, economic with a score of 2.66, military with a score of 2.51 and cultural with a score of 2.1 and in the section of geopolitical territorialization methods, cultural components with Scores of 2.81,military2.53,economic2.42 and political 2.23 are in priority. Finally, according to the library and field findings, the proposed theoretical model of geopolitical territorialization of countries was designed in the form of 4 components and 46 variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Territorialization
 • Geopolitics
 • National power .Countries
 • Activity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 20 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 08 اردیبهشت 1401