بررسی و ارزیابی نظریه های قدرت دریایی و ارائه مدل نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه مراغه

چکیده

در ابتدای قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات و تحولات عظیمی در استراتژی دریایی کشورها، محیط ژئوپولیتیکی دریاها و نظام بین-المللی هستیم. قدرت دریایی کشورها باید با این تحولات هماهنگ باشد. امروزه دیدگاه صرف نظامی از قدرت دریایی، با اهداف چندگانه و استراتژی دریایی و ملی کشورها هم‌خوانی ندارد. بررسی پیشینه نظریه‌های قدرت دریایی بیان‌گر آن است که این نظریه‌ها در قالب تشریح ماهیت قدرت دریایی، عوامل و عناصر آن و یا ارائه مدل بوده است. این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی و فراتحلیل، نظریه‌های قدرت دریایی را از لحاظ ساختار و محتوا، ارزیابی و عوامل و عناصر قدرت دریایی را در قالب مدل نظری پیشنهاد کرده است. یافته‌های تحقیق و مدل نظری حاصل از آن، نشان می‌دهد که قدرت دریایی از 7 عامل یا مؤلفه: جغرافیایی و سرزمینی؛ ژئوپولیتیکی؛ انسانی و اجتماعی؛ اقتصادی و صنعتی؛ نظامی؛ سیاسی و نهادی (داخلی و بین‌المللی)؛ تکنولوژیک و فن‌آوری اطلاعات، شکل یافته است. هر یک از این عوامل به تعدادی نماگر یا عناصر تقسیم می‌گردد. عوامل 7 گانه قدرت دریایی با یکدیگر تعامل دارند و تفکیک آنان از یکدیگر سخت است؛ به عبارت دیگر قدرت دریایی محصول ترکیبی از اجزاء به هم پیوسته و خروجی عوامل 7 ‌گانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An assessment and critique of the theories of Seapower: Towards a theoretical model

نویسنده [English]

  • reza allahverdizadeh
Reza Allahverdizadeh Assistant Professor in Political Geography
چکیده [English]

Theories of seapower have always been debated in the academia and the military. The end of the twentieth century and the early twenty-first century witnessed remarkable transformations in the military, maritime, and national strategies of states, the geopolitics of seas, and the international and economic orders. The maritime forces of a nation should therefore be in tandem with these developments. Nowadays, a purely military approach to maritime forces is not considered consonant with the multiple purposes of states and the national and maritime strategies thereof. as the elements and factors involved, or as a model. Adopting a descriptive-analytical approach and using meta-analysis, this study attempts to devise a theoretical model that contains the factors and elements involved in a seapower. It will put forth a critique and assessment of the theories in the light of their structure and content. The aim of the present research is foundational and applied. Following an appraisal of the models and theories of seapower, a model of seapower consisting of seven main elements is proposed. They include economic, military, political and institutional (be it domestic or international), humanitarian and societal, geographical and territorial, geopolitical, technological, maritime infrastructure and IT—each one of which further divides into sub-elements. Informed by both subjective and objective factors, these seven elements do interact with each other, which renders isolating them almost impossible; that is to say, seapower is the output of indiscrete items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seapower
  • theories of seapower
  • elements involved in maritime power
  • theoretical model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1401
  • تاریخ دریافت: 07 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 11 بهمن 1401