اهمیت اوکراین و نقش آن در رقابت و تقابل میان روسیه و غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین‌الملل. دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان و دانشکده مطالعات بین الملل، دانشگاه سان یات سن، جوهای، چین.

3 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

رقابت، تعارض و رویارویی میان قدرت‌های بزرگ در برخی از مناطق جهان که ازلحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دارای اهمیت قابل‌توجهی هستند از ویژگی‌های بارز نظام بین‌الملل به‌حساب می‌آید. به‌طوری‌که معمولاً در وقوع بحران در مناطق و کشورهایی که چنین ویژگی‌هایی دارند، دست و نقش مؤثر قدرت‌های بزرگ را چه در ایجاد، چه در تطویل و چه در مدیریت بحران می‌توان دید. اوکراین نیز یکی از همین کشورها می‌باشد که به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود از دیرباز محل تلاقی منافع قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به‌ویژه بعد از استقلال میان روسیه و غرب بوده است. ازاین‌رو، هدف اصلی این مقاله پاسخگویی به این پرسش‌ است که اوکراین چه اهمیتی برای روسیه و غرب دارد که باعث شده است تا همواره پس از استقلال صحنه رقابت و تقابل روسیه و غرب باشد؟ در این مقاله با روشی کیفی و رویکردی توصیفی – تحلیلی، پرسش پژوهش در بستر مفهومی نظریه واقع‌گرایی تهاجمی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای موردبررسی قرارگرفته است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که اهمیت اوکراین در ابعاد مختلف برای دستیابی به اهداف راهبردی متعارض روسیه و غرب و همچنین سیاست‌های غرب‌گرایانه اوکراین باعث شده است تا این کشور همواره پس از استقلال، صحنه رقابت و تقابل غرب و روسیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of Ukraine and its Role in the Competition and Confrontation between Russia and the West

نویسندگان [English]

 • Ali Mousaei 1
 • Enayatollah Yazdani 2
 • Mohammad Ali Basiri 3
1 Ph.D. in International Relations, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Professor of International Relations, Department of Political Science, Isfahan University and Faculty of International Studies, Sun Yat-sen University, Zhuhai, China.
3 Associate Professor of International Relations, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract     
Introduction
Competition, conflict, and confrontation between the great powers in some parts of the world, which are of considerable strategic importance in terms of geopolitics and geo-economics, are among the salient features of the international system. So that usual in the occurrence of crises in regions and countries that have such characteristics, the effective hand, and role of great powers can be seen in the creation, extension, and management of crises. Ukraine is one of those countries that has always been influenced and competed by Russia and the West due to its unique characteristics. But the competition and confrontation between Russia and the West (the European Union, the United States, and its executive arm NATO) have escalated significantly since the Soviet collapse and Ukraine's independence. Because on the one hand, Ukraine has always been in the spotlight for Russia due to geopolitical, geostrategic, geoeconomic position, as well as its historical, cultural, racial, linguistic, and religious ties with Russian society. On the other hand, from the very beginning of the independence of the former Soviet republics, Western governments and institutions pursued expansionist policies in Eastern Europe, and due to the post-collapse turmoil, tried to membership of Eastern European countries in Western institutions, countries of the region, especially countries located in the Near Abroad region to align with themselves and In this way to prevent regional influence and Russia's use of the position and characteristics of these countries in order to regain lost power. In the meantime, the duo to Ukraine's neighborhood with Russia and its geopolitical, and geo-economic importance, as well as its strong desire to move westward after independence provided an opportunity for the West to accelerate the process of Russia's geopolitical siege, thereby preventing Russia from regaining power. Therefore, these conflicting goals and power struggles have caused Ukraine to always be the scene of competition and confrontation between the West and Russia after independence and to witness serious conflicts and political-security crises such as the events of the 2004 orange revolution, the 2006 blue revolution, and the crises of 2014 and 2022. Therefore, the main purpose of this article is to use the approach of offensive realism to answer the question of what is the importance of Ukraine for Russia and the West, which has always been the scene of competition and confrontation between Russia and the West after independence?
 
Methodology
The research method in this article is qualitative which with a descriptive-analytical approach has answered the main question of this article in the conceptual context of the theory of offensive realism. Authors to answer the main question, while describing and analyzing the reasons for the importance of the Near Abroad region in general and the reasons for the importance of Ukraine for the conflicting goals of Russia and the West in particular, Ukraine's western policies have also been analyzed and in this way, we have explained the role of this importance and Ukraine's western policies in the competition and confrontation between Russia and the West in Ukraine. For data collection, reference has been to library resources, including books, articles, theses, documents, and authoritative Internet sources. The data collection tool has been also taking notes.
 
Results and Conclusions
Ukraine is one of those countries that, due to its unique characteristics, has always been influenced and victimized by Power competitions between different countries and has never been able to determine its own destiny independently. In the 14th and 16th centuries, Ukraine became the scene of competition between Polish and Lithuania. Then in the 17th century, it became a sphere of influence between Russia and the Polish–Lithuanian Commonwealth, which continued until the end of the 18th century which Austria replaced the Polish in the western regions of Ukraine. The domination lasted until the end of World War I. With the formation of the Soviet Union and Ukraine's membership in the Union, the country once again became an area of Soviet influence on the one hand and Poland on the other. With the start of World War II, Ukraine was not spared from the fire and was occupied and destroyed by the Nazis. During the Cold War, it was versus the Western bloc due to its membership in the Eastern bloc. With the collapse of the Soviet Union, Ukraine finally gained its independence; but because of its special position and importance for the conflicting strategic goals of Russia and the West, from then until now have always been the scene of serious competition and confrontation between the West and Russia and various political-security crises. According to the offensive realism approach, the ultimate goal of the great powers is to achieve hegemony, and they try to achieve this goal by maximizing power and preventing rival powers from gaining power. Accordingly, Russia's strategic goal since the collapse of the Soviet Union has been to return to the greatness of the Soviet era and regain lost power, and to achieve this goal it has sought to take advantage of republics in the Near Abroad region. Ukraine is one of these republics that the best way possible can bring Russia closer to this goal due to its identity, geopolitical, geoeconomic, and economic characteristics. On the other hand, the West's understanding of this capability has led the West, especially the United States, as the current hegemon, to make every effort to prevent Russia from regaining power and Reaching the position of hegemony and A rival for this country, to get this country out of Russian influence and put it on its front to prevent Russia from achieving its strategic goal. In this regard, Ukraine's western policies since the collapse of the Soviet Union and its independence have also helped the West to get closer to this goal. Therefore, the findings of the article show that the importance of Ukraine's identity, geopolitics, geo-economics, and economics in achieving the conflicting strategic goals of Russia (regaining power and returning to the greatness of the former Soviet Union) and the West (preventing Russia from regaining power), as well as Ukraine's western policies have caused this country to after independence, always be the scene of competition and confrontation between the West and Russia, and to witness serious conflicts and various political-security crises such as the events of the 2004 orange revolution, the 2006 blue revolution, and the crises of 2014 and 2022.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Offensive Realism
 • Russia
 • The West
 • Ukraine
 1. Amelin, N; Prokip, A; Umland, A. (2020). The Forgotten Potential of Ukraine’s Energy Reserves, Harvard International Review, Retrieved from: https://hir.harvard.edu/ukraine-energy-reserves/, (Accessed on: 12/29/2021).
 2. Azami, H; Nazari, M; Hosseini, S. (2019). The Geopolitical Competition between Russia and U.S. in Ukraine (2004- 2017), The Iranian Research Letter of International Politics, Vol. 6, No. 2, pp. 21-52, (DOI: 22067/JIPR.V6I2.59081). [In Persian]
 3. Bäuml, G. (2016). Russland Verstehen? Eine Theoriegeleitete Analyse der Krim-Annexion Durch Russland, Munchen, Maximilians Universitat Munchen, (Doctoral dissertation).
 4. Borhani, Z; Mosaffa, N; Asgar khani, A. (2016). The Opposition of Russia to the Development of NATO to East and the Separatist Movement at the Eastern Ukraine, Master Thesis in International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. [In Persian]
 5. Brzezinski, Z. (1997). The Grand Chessboard, New York: Basic Books.
 6. Council of the Eropean Union (2009). Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Retrieved from: .https://www.consilium.europa.eu/media/ 31797/2009_eap_declaration.pdf, (Accessed on: 12/4/2021).
 7. Dehghani Firouzabadi, S. (2013). Foreign Policy of Islamic Republic of Iran, Fifth Edition, Tehran, Samt Publication. [In Persian]
 8. Dorj, H; Tabatabai, S. (2019). Ukraine's Geopolitical Role in the New American and Russian Confrontation, Geopolitics Quarterly, Vol. 15, No. 54, pp. 1-30, (DOI: 20.1001.1.17354331.1398.15.54.1.4). [In Persian]
 9. Ebrahimi, S; Babri, N. (2017). Russia and NATO: From Strategic Partnership to Strategic Competition, Central Asia and the Caucasus Journal, Vol. 22, No. 96, pp. 1-24. [In Persian]
 10. Etesami, S; Aghaee, S; Koolaee, E. (2018). The Origins, Impacts, and Consequences of the Confrontation of the European Union, the Uniteat States and Russia in the UKruine Crisis (2014), Dissertation for Master Degree in European Studies in Regional Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. [In Persian]
 11. Etesami, S; Karami, Y; Rezaeivand, M. (2019). Ukraine's geopolitics and the interests of the great powers, Journal of Humanities and Islamic Strategic Studies, Second Year, No. 18, pp. 1-22. [In Persian]
 12. Euro News. (2022). What is the process of joining nato and how lucky is Ukraine to join the alliance, Retrieved from: https://per.euronews.com/2022/02/18/what-is-the-process-of-joining-nato-and-how-lucky-is-ukraine-to-join-the-alliance, (Accessed on: 3/15/2022).
 13. European Commission. (2020). EU trade statistics (excluding United Kingdom), Retrieved from: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics, (Acc- essed on: 1/12/2022).
 14. EU-Ukraine Association Agreement 2014 (2014). Retrieved from: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/10420/eu-ukraine-association-agreement_en, (Accessed on: 11/16/2021).
 15. Fathi, M; Mossanejad, M. (2020). A Comparative Study of the Russian Federation's Perception and Model of Crisis Management in Syria and Ukraine Based on the Cuban Crisis Model, Geopolitics Quarterly, Vol. 16, No. 59, pp. 83-118, (DOI: 20.1001.1.17354331.1399.16.59.4.4). [In Persian]
 16. Fazeli, S; Pirouz, B; Karami, J. (2016). Ukrainian geopolitics and Russian foreign policy, Master Thesis in International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. [In Persian]
 17. Gazprom Export. (2019). Delivery Statistics, Retrieved from: http://www. gaz- promexport.ru/en/statistics/, (Accessed on: 12/25/2021).
 18. Goodarzi, M; Derakhshandeh Lazarjani, M. (2016). Ukraine Crisis within the General Security of the Black Sea Domain, Quarterly Journal of Political Studies, Vol. 8, No. 29, pp. 53-74. [In Persian]
 19. Graaf, V; Colgan, J. (2017). Russian gas games or well oiled conflict? Energy security and the 2014 Ukraine crisis, Energy Research & Social Science, Vol. 24, No.1, pp. 59-64, (DOI: 1016/j.erss.2016.12.018).
 20. Herd, G. (2005). Russia and the Near Abroad, in Issues in International Relations, London and New York, Routledge.
 21. Irkhin, A; Moskalenko, O. (2020). Russia’s Foreign Policy in the Great Mediterranean: Prospects and Constraints, Geopolitics Quarterly, Vol. 15, No. 56, pp. 110-121, (DOI: 20.1001.1.17354331.1398.15.56.5.2).
 22. Islam Times (2017). Rereading the causes of the collapse of the Soviet Union, Retrieved from: https://www.islamtimes.org/fa/article/661337, (Accessed on: 1/2/2022). [In Persian]
 23. Karamzadi, M; Khansari Fard, F. (2015). The Study of Ukraine-Russia Relations: Roots of the 2014 Crisis, Central Asia and the Caucasus Journal, Vol. 20, No. 86, pp. 135-159. [In Persian]
 24. Keypour, J; Hendla, I. (2019). The Annexation of Crimea: A Realist Look from the Energy Resources Perspective, Baltic Journal of European Studies,  9, No. 3, pp. 148-165, (DOI: 10.1515/bjes-2019-0027).
 25. Kissinger, H (2014). To settle the Ukraine crisis, Start at the End, The Washington Post, Retrieved from: http://www.washingtonpost.com/opinions/ henry-kissingerto- settle-the-ukrainecrisis-start-at-the-end/2014/03/05/ 46da d8 68-a496-11e3- 8466-d34c451760b9_story .html, (Accessed on: 11/ 10/ 2021).
 26. Kofman, M; Migacheva, K; Nichiporuk, B; Radin, A; Oberholtzer, J. (2017). Lessons from Russia's Operations in Crimea and Eastern Ukraine, California, Research Report (Rand Corporation).
 27. Koolaee, E. (2012). Myths of the Color Revolutions, Second Edition, Tehran, Mizan Publication. [In Persian]
 28. Korpela, J. (2001). Prince, Saint, and Apostle: Prince Vladimir Svjatoslavic of Kiev, His Posthumous Life, and the Religious Legitimization of the Russian Great Power, Michigan, Otto Harrassowitz Verlag.
 29. Koval, V; Sribna, Y; Gaska, K. (2019). Energy Cooperation Ukraine-Poland to Strengthen Energy Security, In E3S Web of Conferences (EDP Sciences), Vol. 132, pp. 1-7, (DOI: 10.1051/e3sconf/201913201009).
 30. Lashgari, E. (2011). Geopolitical explanation of the competition of world powers in Central Eurasia, Institute of Iran and Eurasia Studies, Vol. 5, No. 6, pp. 103-124. [In Persian]
 31. Levchuk, K. (2013). Eurasiansim: A Russian Monroe Doctrine. Budapest: Central European University. (Master dissertation).
 32. Makarychev, A. (2018). Beyond geopolitics: Russian soft power, conservatism and biopolitics, Russian Politics,  3, No. 1, pp. 135-150.
 33. Mearsheimer, (2015). The Tragedy of Great Powers Politics, Translated by: Chegnizadeh, Fourth Edition, Tehran, Political and International Studies. [In Persian]
 34. Michalski, A. (2009). The eastern partnership: Time for an eastern policy of the EU?, European Policy Analysis, 14, pp. 1-11.
 35. Mikulska, A; Kosinski, E. (2020). What’s Next for Natural Gas in Ukraine?, Rice University’s Baker Institute for Public Policy, No. 13, pp. 1-20.
 36. Ministry of Infrastructure of Ukraine. (2019). A look at Transit Transport in Ukraine, Retrieved from: https://mtu.gov.ua/files/A%20look%20at%20Transit %20Transport%20in%20Ukraine-Draft-Final-Report.pdf, (Accessed on: 12/ 15/ 2021).
 37. Mofteh, A. (2022). Why Russia wants Ukraine?, Iranian Diplomacy, Retrieved from: http://irdiplomacy.ir/fa/news/2009019, (Accessed on: 1/11/2022). [In Persian]
 38. Mousaei, A; Yazdani, E. (2021). The Role of Immaterial Factors in the Annexation of the Crimea Peninsula to the Russian Federation, Political and International Approaches, Vol. 12, No. 4, pp. 153-180, (DOI: 10.29252/PIAJ.2021.210729.0). [In Persian]
 39. Recknagel, C. (2014). Complex Ties: Russia's Armed Forces Depend on Ukraine's Military Industry, Retrieved from: https://www.rferl.org/a/russia-ukraine-military-equipment/25312911.html, (Accessed on: 12/1/2021).
 40. Richter, W. (2014). Die Ukraine-krise: die dimension der paneuropäischen sicherheitskooperation, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 23, pp. 1-8.
 41. Simbar, R; Rezapour, D. (2019). Russia's Soft Power in Near Abroad: Instruments and Challenges, Central Asia and the Caucasus Journal, Vol. 24, No. 10, pp. 62-91. [In Persian]
 42. Snyder, J. (1991). Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition, Ithaca, New York, Cornell University Press, (DOI: 10.2307/19642 16).
 43. State Statistics Service of Ukraine. (2018). Volume of Russian investments, Retrieved from: https://ukrstat.org/en, (Accessed on: 11/28/2021).
 44. (2017). The Black Sea, Retrieved from: https://steemit.com/russia/@ swansmere/the-black-sea, (Accessed on: 12/7/2021).
 45. The Conversation. (2022). Why many Ukrainians speak Russian as their first language, Retrieved from: https://theconversation.com/why-many-ukrainians-speak-russian-as-their-first-language-190856, (Accessed on: 3/14/2023).
 46. The European Union: Ongoing Challenges and Future Prospects. (2018). Congressional Research Service, Retrieved from: https://fas.org/sgp/crs/row/pdf, (Accessed on: 11/23/2021).
 47. Torabi, Q; Kiani, F. (2014). Clarification of Russian Foreign Policy in Regards to the Crisis in Ukraine in Terms of Defensive Structural Realism, Central Asia and the Caucasus Journal, Vol. 20, No. 87, pp. 1-32. [In Persian]
 48. Comtrade. International Trade Statistics Database. (2020). Volume of foreign trade between Russia and Ukraine, Retrieved from: https://comtrade.un.org/data/, (Accessed on: 12/20/2021).
 49. Vosoughi, S; Kheiri, M. (2016). Ukraine: The Arena of Confrontation between the West and Russia, Central Asia and the Caucasus Journal, Vol. 22, No. 94, pp. 133-158. [In Persian]
 50. Zargar, A; Sayad, S. (2016). The Importance of Central Eurasia in Geopolitical Competition among Great Powers, Political Science Quarterly, Vol. 12, No. 36, pp. 169-196. [In Persian]