تحلیل ژئوپلیتیکی روابط کشورهای شمال اقیانوس هند بر تدوین سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رفتار سیاسی یک کشور در عرصه فرامرزی و جهانی، برگرفته از ژئوپلیتیک و اهداف معطوف به آن است. امروزه کشورهای دنیا تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از عوامل ژئوپلیتیکی و سایر عوامل مؤثر بر قدرت ملّی نسبت به اتخاذ سیاستگذاری‌های مناسب در راستای پیشرفت همه جانبه، اقدام نمایند. با توجه به تغییرات موجود در نظام بین ‏الملل، ایران نیز همگام با سیاست های جهانی، درصدد بازتعریف سیاسى و تبیین نقش و جایگاه منطقه ‏اى و بین ‏المللى خود است . ارتقاى چنین جایگاهى، با ارائه هدفى‏ جدید و واگذارى به پارادایم جدید، یعنى دسترسى به یک قدرت منطقه‏اى‏ امکان‏پذیراست. تبدیل شدن ایران به یک هژمون منطقه ‏اى البته نه به صورت مکانیکى و فیزیکى‏ و یا صرفاً ایدئولوژیکى، بلکه به صورتى که از قدرت‏هاى رقیب در منطقه جلوتر رود، نیاز به برنامه‏ریزى جامعی دارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش تفسیری تحلیلی در تلاش است تا با وجود رقابت های گسترده بین قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه شمال اقیانوس هند، به نقش و عملکرد کشور ایران ، ابتدا به تحلیل رابطه نقش ژئوپلیتیک شمال اقیانوس هند در تدوین سیاستگذاری های ایران پرداخته و سپس به ابعاد گوناگون عوامل ژئوپلیتیکی در نقش آفرینی ایران در این منطقه، بپردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارهایی برای بهبود عملکرد سیاستگذاری های ایران در این پهنه ی مهم بپردازد. در این راستا، کشور ایران با بسترسازی اجماع منطقه ای و جهانی، فرصت های جدیدی را برای تضمین منافع اقتصادی و امنیت ملی خود تولید می نماید .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geopolitical analysis of the relation between the countries of the North Indian Ocean on Policy Making in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • ghasem abbasian fard 1
  • Alireza Mehrabi 2
1 MA
2 Daneshyar
چکیده [English]

1. Introduction

The Political behavior of a country in the cross – border and global arena is derived from geopolitics and its goals.Today , the countries of the world are trying to take advantage of geopolitical factors and other factors affecting national power to adopt appropriate policies for comprehensive progress. Given the changes in the international system,Iran,in line with global policies,seeks to redefine politics and explains its regional and international role and position. Irans transformation into a regional hegemon ,of course,not mechanically and physically or purely ideologically,but in a way that can overtake rival powers in the region requires comprehensive planning.

2.Methodology

Methodology of this study is descriptive analytical and required information has been collected through library research . the information gathered from sources such as books,magazines online articles etc.

3. Result and Discussion

The present research, with the premise of the extensive competition between regional and supra-regional powers in the North Indian Ocean and the performane of Iran in this region, first attempts to explain and analyze the geopolitical role of the North Indian Ocean in formulating policies of the Iran, and then it deals with the various aspects of geopolitical factors in Iran's role in the region. Finally, it provides solutions to improve the performance of the policies of Iran in this important area, namely the North Indian Ocean

4.Conclusion

In this regard, Iran creates new opportunities to ensure its economic interests and national security by laying the groundwork for groundwork for regional and global consensus .

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Geopolitics
  • Northern Indian Ocean
  • policymaking
  • Islamic Republic of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1401