دوره و شماره: دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 1-361 
Explanation of the Effective Factors in Measuring the Air Power of States

صفحه 1-32

10.22034/igq.2023.166167

Aziz Nasirzadeh؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Ebrahim Roumina؛ Hosein Valivand Zamani