بررسی جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عراق (پساصدام) براساس مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم‌سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده اول)

2 استاد یار گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)*

چکیده

ارائه راهبرد و استراتژی در جهت‌گیری سیاست خارجی، لزوم درک و تبیین صحیح و کامل قدرت و توان ملی، مقتضیات و ویژگی‌های محیط خارجی و قاعده و الگوی حاکم برمحیط منطقه‌ای و بین‌المللی، شناخت فرصت-ها، آسیب پذیری‌های محیطی و تهدیدهای موجود و بسیاری عوامل دیگر را مهم می‌نماید. گسترش روابط میان عراق و ایران با توجه به نزدیکی دو کشور از نظر جغرافیایی و فرهنگی، و همچنین همسایگی بسیار ضروری است و موجب برقراری امنیت در منطقه خاورمیانه می‌گردد. هدف پژوهش حاضر نشان دادن قابلیت/ اعتبار کاربرد مدل SWOT در عرصه جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی ایران در عراق با تاکید بر دوره پسا‌صدام می‌باشد. سوال اصلی این است که چگونه می‌توان بر اساس مدل تحلیلی SWOT استراتژی‌های مناسبی را در جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عراق پساصدام ارائه کرد؟ مدل SWOT بر قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت-ها و تهدیدها در دو بعد داخلی و بیرونی استوار است، نو بودن کاربست مدل SWOT در تحلیل جهت‌گیری سیاست خارجی یک کشور، و ترکیب و سنجش تاثیر مولفه‌های آن و ارائه راهبرد بر پایه آن از نکات جدید این مقاله می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از لوازم موفقیت در حوزه جهت‌گیری و سیاستگذاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عراق (پساصدام) درک واقع‌بینانه از وضعیت موجود است. تحلیل درست از فرصت‌ها و تهدیدها از یکسو و ضعف و قوت‌های مرتبط با آن می‌تواند جهت‌گیری سیاست خارجی را در جهت منافع بنیادین و تعریف شده کشور رقم بزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Islamic Republic of Iran Foreign Policy Orientation in Iraq (post-Saddam) based on the SWOT model

نویسندگان [English]

 • Moslem Haghi 1
 • Mohammad Yousefi Jouybari 2
1 PhD student in International Relations, Department of Political Science and International Relations,Tabriz Branch, Islamic Azad University Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Tabriz Branch, Islamic Azad University Tabriz, Iran. (Corresponding Author) *
چکیده [English]

Providing strategy in foreign policy orientation makes the following categories important: the necessity of correct and complete understanding and manipulating of national power and strength; the requirements and characteristics of the external environment, governing rule and pattern in a regional and international environment; recognizing the opportunities, environmental vulnerability, and existing threats and many other factors. Due to the geographical and cultural proximity of the two countries, as well as their neighborhood, the expansive relations between Iraq and Iran are very essential which lead to security establishment in the Middle East. This study's purpose is to show the capability/validity of the SWOT model used in the Islamic Republic of Iran foreign policy orientation field in Iraq post-Saddam. The main question is this, “based on SWOT analytical model, what and how appropriate strategies can be presented in the Islamic Republic of Iran foreign policy orientation in post-Saddam Iraq?” SWOT model is based on strengths, weaknesses, opportunities, and threats in both internal and external dimensions. Developing strategies based on SWOT is the new point of the current article. The findings show that one successful tool in the Islamic Republic of Iran's foreign policy orientation and policy-making in post-Saddam Iraq is a realistic understanding of Iraq's current situations. Proper analysis of opportunities, threats, and the associated strengths and weaknesses can determine Iran’s foreign policy orientation towards its fundamental and defined interests.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Orientation
 • Foreign Policy
 • SWOT
 • Strategy
 • Iraq

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 08 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 13 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 فروردین 1401