منطقه‌گرایی شبکه‌ای متداخل: الگویی نظری برای سیاست خارجی چندهمسایگی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

چکیده

با پیچیدگی سیستم بین‌الملل و قرار گرفتن در وضعیت گذار، تکامل سیستم‌های منطقه‌ای و سیاست خارجی کشورها نیازمند انطباق ساختاری با الزامات راهبردی چنین گذاری است. بنابراین، نگاه سنتی به منطقه‌گرایی و انگاشتی خطی از سیاست خارجی پاسخگوی پیچیدگی‌های عصر نوین نیست. به همین علت پرسش اصلی مقاله پیش رو آن است که راهبرد سیاست خارجی ایران به عنوان کشوری پرهمسایه با همسایگانی گوناگون و ناهمگون، چگونه در بستر سیستم بین‌المللی پیچیده قابل تبیین است؟ براین اساس، به نظر می‌رسد منطقه‌گرایی شبکه‌ای متداخل، الگوی نظری مناسب برای طرح ضرورت عبور از انگاشت خطی به منطقه به سوی منطقه‌گرایی فعال برپایه سیاست خارجی چندهمسایگی است. یافته‌های پژوهش با بهره‌گیری از روش ابداکتیو نشان می‌دهد ترسیم منطقه‌گرایی شبکه‌ای متداخل ایران مستلزم در دستورکار قرار دادن دیپلماسی راهبردی نوآورانه و انطباقی و ترسیم نقشه شرکای راهبردی براساس هم‌افزایی هوشمند است که بر پایه هم‌زمانی و هم‌پایانی دینامیک‌های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر عمل می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multiplex Networked Regionalism; a Theoretical Model for Iran's Multi-neighborhood Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mahrough 1
  • Fatemeh Mahrough 2
1 The University of Tehran
2 department of political science, faculty of law and political science
چکیده [English]

With the complexity of the international system and being in a state of transition, the evolution of regional systems and the foreign policy of countries requires structural adaptation to the strategic requirements of such a transition. What springs from these developments is that the classical analytical thinking of regionalism and the linear conception of foreign policy does not meet the complexities of the uncertainty age. Therefore this fundamental question has been raised as the present study's direct engagement: How will Iran's foreign policy strategy as a multi-neighboring country with diverse and heterogeneous ones be reconstructed in the context of a complex international system? The paper's major reason lies in multiplex networked regionalism that will serve us as a suitable theoretical model so well to go beyond the linear thinking to the region and outline proactive regionalism based on multi-neighborhood foreign policy. Research findings by using the abduction method, show that drawing Iran's multiplex networked regionalism requires putting innovative and adaptive strategic diplomacy on the agenda and drawing a strategic partners map based on smart synergistic, which emphasizes the equifinality and dynamic equilibrium between Geopolitics, Geoeconomics, and Geo-cultural dynamics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiplex Networked Regionalism
  • Strategic Diplomacy
  • Multi-neighborhood Foreign Policy
  • Smart Synergistic

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 02 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 شهریور 1401