آسیب‌شناسی حوزه‌ بندی انتخاباتی در ایران و ارائه الگوی بهینه؛ مورد: مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

چکیده

سازماندهی سیاسی فضا دارای دو بعد تقسیمات کشوری و حوزه‌بندی انتخاباتی است که در این میان حوزه ‌ انتخابیه واضح ترین انعکاس فضایی مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی قلمداد می‌شود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی– تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش در دو بخش کتابخانه‌ای و میدانی(مصاحبه و پرسش نامه) جمع آوری گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادها علاوه بر تحلیل محتوای اسناد از روش AHP و نرم افزارهای spss، Expert CHoice و Excell استفاده شده است . یافته‌های پژوهش گویای آن است که نسبت نابرابر جمعیتی، تعدد زیاد شهرستان‌ها و وسعت زیاد برخی از حوزه‌های انتخابیه ، عدم انطباق با تقسیمات کشوری، کژحوزه بندی،رقابت های واجد سویه امنیتی و فقدان نهاد حوزه بندی، مهم ترین آسیب های حوزه بندی انتخاباتی در ایران به شمار می‌روند. همچنین به منظور کاهش آسیب های فوق، الگوی بهینه حوزه بندی انتخاباتی در ایران با ترکیبی از سناریوهای بازتوزیع کرسی نمایندگی استان‌ها، توجه به اقلیت های دینی، انطباق مرز حوزه های انتخابیه با تقسیمات کشوری،پیوستگی سرزمینی، ترسیم و تعیین حدود مرز حوزه های انتخابیه در استان ها بر مبنای وزن و سهم شاخص های اکتشافی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Electoral Districting in Iran and Providing an Optimal Model; Case: Islamic Consultative Assembly

نویسندگان [English]

 • mehdi heidarian
 • zahra Ahmadypoor 1
 • Ebrahim Roumina 2
 • Javad Etaat 3
1 Tarbiat mosares
2 Department of Political Geography
3 Faculty of Economic and Political Sciences Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The political organization of space in Iran has two dimensions. The first is the national divisions' system, and the second is constituencies The constituency is the most apparent spatial manifestation of citizens' participation in political decision-making. This research is an applied study in terms of its purpose, and it is the type of descriptive-analytical in terms of methodology. Methods of collecting information in this article are library data, interviews and questionaire. We use the AHP method and Expert Choice, SPSS, and Excell software to do the content analysis of the documents of this research. The findings of the research show that population inequality, non-compliance with the country's divisions, the number of cities and the large size of some constituencies, gerrymandering, competitions that have security aspects, and the absence of an independent institution of election constituencies are the most critical shortcomings of electoral districting in Iran. In order to reduce the stated problems, the optimal model of electoral districting in Iran is a combination of scenarios.These senarios are redistributing representative seats in the provinces, attention to religious minorities, adaptation of the boundaries of constituencies with national divisions, territorial continuity, and determining the boundaries of constituencies in the provinces based on the importance of exploratory indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • political organization of space
 • constituency
 • electoral districting
 • Islamic Consultative Assembly
 • spatial justice

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 12 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 23 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 آذر 1401