تحلیل نظری نقش مؤلفه‌های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استاد بازنشسته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

مسئله پایداری منابع آبی یکی از جدی­ترین چالش­هایی است که کشورها در چند دهة اخیر با آن مواجه بوده‌اند. پایداری منابع آبی عبارت‌است از: تأمین نیازهای آبی نسل حاضر و نسل‌های آینده؛ بنابراین حفظ چنین وضعیتی ارتباط مستقیمی با مدیریت سیاسی فضا در یک کشور دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و در چارچوب رابطه سیاست و فضا از دیدگاه نظری به دنبال بررسی نقش مؤلفه­‌های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی است. یافته­‌های پژوهش نشان می­‌دهد که سه بُعد 1. قانون‌گذاری(شامل: ساختار حکومت در یک کشور، تفویض اختیارات به نهادهای متولی آب، تمرکز قدرت سیاسی، تعدد و سطوح نهادهای قانون‌گذار، رابطه حکومت و ملت، الگوی نظام سیاسی حاکم) 2. مدیریت اجرایی(شامل: سیستم بودجه‌ریزی کشور، استراتژی­های توسعه ملی، مسئله کارآمدی دولت و نهادهای زیرمجموعه، فرهنگ سیاسی، بوروکراسی، منابع درآمدی دولت، سطوح مدیریت اجرایی)3. تقسیمات سیاسی فضا(شامل: توازن و عدم توازن در واحدهای استانی، تمرکز در کانون‌های سیاسی ـ اداری، معیارها و ضوابط تقسیمات کشوری، همگونی و ناهمگونی واحدهای سیاسی فضایی از جنبه طبیعی، نیروهای تأثیرگذار بر فرایند تقسیمات سیاسی) از جمله مهم‌ترین ابعاد و مؤلفه‌هایی هستند که پایداری منابع آبی را تحت‌تأثیر قرار می­‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Political Management of Space Components on the Sustainability of Water Resources

نویسندگان [English]

 • Amin Moradi 1
 • Hadi Azami 2
 • Mohhamad Hossain Papoli Yazdi 3
 • Seyyed Hadi Zarghani 4
1 Phd Student of Political Geography, Ferdowsi University , Mashhad, Iran.
2 Associate Professor of Political Geography, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
3 Professor Emeritus Department of Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University of Tehran,Tehran,Iran
4 Associate Professor of Political Geography,Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract     
Introduction
The stability of water resources is a situation in which water resources are managed in such a way that in addition to providing the well-being and needs of one generation, efforts are made to provide the needs and well-being of future generations; In fact, the stability of water resources depends on political, life, environmental and hydrological conditions. The Political Management of Space and the patterns resulting from it can strongly affect the geographical space and the biological foundations in it, especially the water resources; Each of these patterns has special features, the most important feature that differentiates these patterns from each other is the amount and intensity of concentration. In such a way that the level of concentration in each of these models in terms of being high and low can affect the category of stability in political, economic, social and environmental dimensions. Among the most important components of the political management of space, which overshadows the stability of water resources, there are three components: 1) legislation; 2) executive management; 3) political divisions. In the researches that have been conducted in connection with the issue of water resources stability, the consequences of this issue have been mainly described, and in the cases that have been addressed from the analytical aspect, most of the climate issues in a geographical area have been considered. Therefore, the effects of Political Management of Space on the issue of water resources stability have been less discussed. The present study investigates the effect of Political Management of Space components on the stability of water resources from a theoretical point of view, and examines the most important causes of water resource instability caused by the factor of Political Management of Space.
Methodology
According to the nature of the present research, the research method is descriptive-analytical and data collection is done by library method and from documentary and internet sources. Data analysis is done qualitatively and inferentially.
Results and discussion
Human factors affecting the stability of water resources in the past few decades have severely affected water resources as an important variable, and this effect has been both quantitative and qualitative (drying and polluting wetlands, lakes, rivers). Therefore, instability has been the result of human intervention, which in any case is a management problem that is the result of dominant thoughts that are imposed on the geographical space in the framework of practical policies. In fact, the stability or instability of water resources is directly related to the Political Management of Space in a country. The theoretical investigation of the mechanism of the influence of the political management of space as a macro-management structure in the stability or instability of water resources in a watershed becomes relevant from this point of view. Although the type or pattern of political management of space may have different results on water resources in two countries or geographical space, the result of this problem is due to the existence of a specific ideology or the lack of coordination between different aspects of political management of space, including the issue of legislation, political division  of space and executive management in one country.Therefore, the issue of political space management is influenced by mediating variables that are derived from the ruling ideology of the country or geographical space, or the lack of coordination and cooperation between internal institutions and organizations of a country. In fact, the Political Management of Space in a country affects the stability of water resources from three dimensions, legislation, executive management and political divisions of space (political organization of space). A) Legislation dimensio includes 1) centralization and decentralization 2) levels of legislative institutions 3) relationship between the government and the nation. B) executive management dimension includes five factors including: 1) development strategies 2) efficiency issue 3) bureaucracy (specialized and non-specialized) 4) government revenue sources 5) levels of executive management. C) The dimension of political divisions of space includes five factors as: 1) balance in provincial units 2) concentration and lack of concentration in places and geographical areas 3) criteria of civil divisions 4) homogeneity and heterogeneity of places and geographical areas 5) influential forces.
Conclusions
The political management of space includes three dimensions and components, including the dimension of legislation - the dimension of executive management and the dimension of civil divisions (political organization of space). In relation to the category of legislation and its relationship with the stability of water resources in a watershed in countries with a plurality of legislative institutions, the low level of coordination and alignment in the formulation of laws between the national and local levels, the lack of sufficient powers of the institutions in charge of water, the concentration of power in the law-making institutions, the lack of attention to the role of the beneficiaries in the management of water resources, which ultimately lead to the belief that water resources are part of their assets and only they should manage these water resources. Therefore, the existence of self-centered laws and views on the part of governments will provide a basis for governments to consider themselves the main owners of water resources and not accept the actors and beneficiaries of water resources in the management of water resources. In fact, there is no cooperation and alignment in the management of water resources by the government and the people, and finally the sustainability of water resources will face a challenge. In connection with the dimension of executive management, which has great importance in the stability of water resources. It can be said that executive measures are directly related to the stability or instability of water resources. The most important issues that are very important in this dimension can be mentioned the two phenomena of transparency and politicization and lobbying, which in the process of drafting the national budget, the issue of rent income, the absence of parties and organizations concerned about stability. Water resources, the phenomenon of non-specialized bureaucracy, the inefficiency of the executive bodies in charge of water resources management and the lack of coherence in the policy-making of national development programs have a great effect. The third dimension of the political management of space, which has an important effect on stability of water resources, is the dimension of political divisions or political organization of space. In this aspect, various factors influence the stability of water resources, which are mainly formed as a result of the actions of state and governments on the division of the geographical space of the country in the direction of optimal management of the space, which include the first phenomenon of a city where a huge population in the form of a city Big is loaded in a specific geographical space Also, heavy industries are located in the suburbs of these cities. Other important factors include the lack of balance in the provincial units in terms of the size and concentration of population and activity, the lack of national and regional complementarity, the heterogeneity of climate in the neighboring provincial units, the unbalanced distribution of water and soil resources, and the existing mineral resources. , the influence of informal forces on the process of national divisions and finally the lack of attention to geographical homogeneity in provincial divisions, which are among the most important factors affecting the stability of water resources in a watershed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Management of Space
 • Sustainability of Water Resources
 • Legislation Dimension
 • Executive Management Dimension
 • Dimension of National Divisions
 1. Adhikari, S (1997). Political Geography; New Delhi: Rawat Publications.
 2. Ahmadipour, Z; Ghanbari, G; Karmi,G (2011). Political Organization of Space, Tehran, Armed Forces Geographical Organization Publication. [In Persian]
 3. Ahmadipour, Z; Mirshekaran, Y; Hourcade, B (2014). Political Organization of Space in Extensive Structures, Geopolitics Quarterly, 10 (3), 176-199. [In Persian]
 4. Alam, A (2012). Foundations of Political Science, Tehran, Ney Publication, twenty-fourth edition. [In Persian]
 5. Ashtarian, K (2008). Institutional approach in technological innovation, Political Quarterly, 38(1), 1-14. [In Persian]
 6. Appelgren, B.G (1995). Reforming Water Resources Sectors/ Factors and Approaches,Proceeding of the Expert Consultation on Water Policy Review and Reform, FAO, Rome, Italy,25-27 Jan.
 7. Bilen, O (1995). Setting up a Regional Water Policy Through an Integrated Water Resources Management Strategy/ The Turkish case, Proceeding of the Expert Consultation on Water Policy Review and Reform, FAO, Rome, Italy, 25-27 Jan.
 8. Boelens, R (2008). The Rules of the Game and the Game of the Rules: Normalization and resistance in Andean water control, Wageningen University, The Netherlands.
 9. Cameron, A M, Falleti, T.(2005).Federalism an the Subnational Sepration of Power, Oxford University Press on behalf of Csf Association Publius.
 10. Cetiran Consulting Engineers.(1977-1978). The Studies of Iranian Basic Plan of. Land Use, The Study of Long-Term Strategy of Land Use plan, Under the supervision of Iranian Kingdom Organization for Planning and Budget, Tehran: Center for Planning and Land Use. [In Persian]
 11. Chan, K.M; Balvanera, P; Benessaiah, K; Chapman, M; Díaz, S; Gómez-Baggethun, E; Gould, R; Hannahs, N; Jax, K; Klain, S; Luck, G.W (2016). Opinion: Why protect nature? Rethinking values and the environment. Proceedings of the national academy of sciences, 113.(6)
 12. Chaves, H. M. L; Alipaz, S (2007). An Integrated Indicator Based on Basin Hydrology Environment, Life, and Policy: The Watershed Sustainability Index, Water Resource Management, 21 (5), pp. 883–895.
 13. Coulson, A (1995). Local Government in Eastern Europe, Cheltenham, England: Edward Elgar.
 14. Elshall, A.S; Arik, A.D; El-Kadi, A.I; Pierce, S; Ye, M; Burnett, K.M; Wada, C.A; Bremer, L.L; Chun, G (2020). Groundwater sustainability: A review of the interactions between science and policy. Environmental Research Letters, 15.(9)
 15. Esmaeili Fard, M; Firoz Kaveh, H (2017). Pathology of the water policies in Iran, Socio-Cultural Research Journal of Rahbord, 5(21), 169-97. [In Persian]
 16. Finer, H (1971). The Theory and Practice Modern Government,4th, ed,New York:Methoen.
 17. Gholami, B; Ahmadi, S; Khaledi, H (2015). Political Organization of Space and Challenges in The Area of Iran (Case Study: Ilam and West Azerbaijan, Modares Journal of Spatial Planning Quarterly, 19 (2), 89-120. [In Persian]
 18. Glassner, M; Fahrer C (2004). Political Geography, John Wiley and Sons,Inc,Third Edition.
 19. Glassner, M (1993). Political Geography, New York: John Wiley & Sons INC.
 20. Gleick, P.H (1998).Water in crisis: paths to sustainable water USE, Ecological Applications, pp. 571-579, by the Ecological Society of America.
 21. Hafeznia, M. R; Ahmadypour, Z; Ghaderi Hajat, M (2012). Politics and Space, Mashhad, Papoli Publications. [In Persian]
 22. Hafeznia, M.R (2008). in Class Dissection in MA 1386, Tarbiat Modares University. [In Persian]
 23. Hafeznia, M.R; Kaviani Rad, M (2014). Philosophy of political geography, Tehran, Iran: Research Institute of Strategic Studies Publications. [In Persian]
 24. M.R; Ghaderi Haja; M; Ahmadipour, Z (2010). Intoxication of Politics and Space in Political Geography, Volume 42, Issue 2. [In Persian]
 25. M.R; Roumina. E; Ahmadypour. Z; Fani A.A (2013). Political Management of Space in Unitary State Systems, Geopolitics Quarterly, Volume 9, Issue 29. [In Persian]
 26. Heywood, A (2012). Politics, Publisher: Bloomsbury Academic, Fifth Edition.
 27. Hosseini, S.H; Sediqi, A (2015). The spatial Planning Analysis of Mashhad Therapeutical Spaces with Passive Defense Approach, Spatial Planning Quarterly, 6 (2), 335-361. [In Persian]
 28. Karimipour, Y (2002). Introduction to Iran Administrative Divisions, Vol. 1, Tehran: Iranian Association of Geography. [In Persian]
 29. Kazemi, H (2013). Institutionalism as a model for political analysis Pizhuhish-i Siyasat-i Nazari: Research in Theoretical Politics, (13), 1-27. [In Persian]
 30. Kuiypers, C.B.F (1991). Integrated Water Management in the Netherland, Myth or Practice. In Ed. Biswas and et. Al, Water for Sustainable Development in the 21th Century. Oxford University Press, 1993.
 31. Lianqing, X; Yongkun, L; Zhenghang, F; Jieyou, L (2012). Optimal Utilization Simulation and Decision Making on Water Resources System. Procedia Environmental Sciences, 12, 1097-1103.
 32. Macmillan, M; Alishtair (2009). The Concise Oxford Dictionary of Politics,Oxford Press.
 33. Mirheydar, D; Rasti, O; Mirahmadi, F. S (2015). The Foundations of Political Geography, Tehran, Samt [In Persian]
 34. Mokhtari Hashi, H (2022). Politics and Space: A Theoretical Analysis of the Impact of Neoliberalism on Water Crisis, The Journal of Spatial Planning, Volume 26, Issue1. [In Persian]
 35. Moumeni, F (2006). The role of the state and the market in the national development process (an institutional assessment). The Economic Research, 6(2), 133-59. [In Persian]
 36. Muir, R (1997). Political Geography: A New Introduction, London: Macmillan.
 37. Nori Esfandiari, A (2021). Appropriate structure of water resources management, Tehran, Iran water management think tank. [In Persian]
 38. Pearce, D.W; Markandya, A; Barbier, E.P (1989). Blueprint for a Green Economy; Earthscan Publications: London, UK.
 39. Ralston, A.D. (2016). Introduction to special Topic Forum, New Frontiers In Network, Theory Development, Academy of management review.
 40. Rashidi, M (2014). The Geopolitical Pathology of Planning in the Iranian Territorial Space With Spatial Planning Approach and Providing Strategic Model, Doctoral Dissertation in Political Geography, Tehran: Geography Faculty, University of Tehran. [In Persian]
 41. Rogers, P; Hall, A.W (2003). Effective Water Governance. Vol. 7, Global Water Partnership, Stockholm, Sweden.
 42. Rosenbloom D (1989). Public Administration: Understanding Management: Politics and Law in the public Sector, Random House.
 43. Rudestam, K; Langridge, R (2014). Sustainable yield in theory and practice: Bridging scientific and mainstream vernacular. Groundwater, 52(S1).
 44. Short, J.R (1982). An Introduction to Political Geography, London: Routledge & Kegan Paul.
 45. Taheri, A (1993). Local government and decentralization; Tehran, Ghoomes Publications. [In Persian]
 46. Tajik, M.R (2002). An Introduction to Strategies of The Islamic Republic of Iran's National Security, Vol.1, Approaches and Strategies, Tehran: The Culture of Dialogue Publications. [In Persian]
 47. Taylor, A (1975). A System Approach to the Political Organization of Space, Social Science Information, University of Alberta, Published by Sage Pub.14.7
 48. United Nations Development Programme, (2012). Institutional and Context Analysis Guidance Note, Oslo Governance Centre, Oslo.
 49. World Bank, (1993). “Water Resources Managment/a World Bank Policy Paper”.