دوره و شماره: دوره 20، شماره 73، فروردین 1403، صفحه 1-306 
تبیین مولفه‌های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی ایران و ترکیه

صفحه 26-56

10.22034/igq.2024.154013

اسماعیل علمدار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سیروس احمدی نوحدانی


تحلیل نظری نقش مؤلفه‌های مدیریت سیاسی فضا بر پایداری منابع آبی

صفحه 109-138

10.22034/igq.2024.181778

امین مرادی؛ هادی اعظمی؛ محمدحسین پاپلی یزدی؛ سید هادی زرقانی


جایگاه ایران در سیاست خارجی چین در پرتو سیاست خاورمیانه‌ای آن

صفحه 169-192

10.22034/igq.2024.174122

هدی نظرزاده؛ احمد بخشایش اردستانی؛ محمد توحید فام؛ مسعود مطلبی