پیامدهای انتقال بین حوضه‌ای آب زاب به دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

خشک شدن دریاچه ارومیه به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه نمک خاورمیانه یکی از مهم‌ترین نشانه­های پیدایش چالش زیست‌محیطی در ایران است. از این‌رو شاهد چالش­های زیست‌محیطی و زیان­های اقتصادی، سیاسی- امنیتی و اجتماعی در شمال‌غرب کشور هستیم. یکی از راهکارهای ستاد احیای دریاچه ارومیه برای جلوگیری از خشک شدن و رسیدن به تراز اکولوژیک دریاچه، پروژه انتقال آب از حوضه زاب کوچک به دریاچه ارومیه است. این طرح در منطقه‌ای اجرا شده است که در آن ترکیب نا­همگون قومی- مذهبی وجود دارد. با توجه به این موضوع انتقال آب می‌تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیتی متفاوتی داشته باشد. پیامدهای این پروژه در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی تحلیل محتوی به‌وسیله مصاحبه از نخبگان، پژوهشگران و مدیران و با استفاده از تکنیک کدگذاری باز بررسی ‌شده است. نتایج حاصل بیانگر وجود پیامدهای منفی و مثبت شامل از هم‌گسیختگی فعالیت، تحرک مکانی جمعیت، شکل‌گیری تنش قومی، ایجاد شکنندگی در مقاصد انتقال آب و ایجاد گفتمان اقتصادی و فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consequences of Inter-Basin Transfer of Zab River’s Water to Lake Urmia

نویسندگان [English]

 • Maryam Ebrahimi 1
 • Ataollah Abdi 2
 • Farzaneh Sasanpour 3
1 MA in Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Human Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract     
Introduction
Lake Urmia is one of the most important environmental challenges in Iran, as the most important salt lake in the middle east. So, we see environmental challenges and economic, political-security and social challenges in the northwest of Iran. One  of the ways to restore Lake Urmia to prevent drying and reach the ecological level of the lake is water transfer project from little zab basin to Lake Urmia. The project is implemented in an area where ethnic - religious pluralism is present, considering that this transfer could have different social, economic and political consequences.
Methodology  
The outcome of this project is studied using qualitative research method of content analysis by interviews of elites, researchers and managers and using open coding technique.
Results and discussion
The results indicate that the negative consequences are the disintegration of activity, spatial mobility of the population, the form of ethnic tensions, the formation of fragility in water transport and economic and cultural discourse.
Conclusions
The objectives and uses of water transfer should be clear and not applicable to agricultural development and drinking purposes, because the development of agriculture and drinking uses in the destination can cause unbalanced development in dependence on water in destination and create conflicts and protests at the origin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zab River
 • Lake Urmia
 • Transfer Between Water Basin
 • Qualitative Analysis
 1. Abdi, A (2018). Theoretical Explanation of Ethnic divergence in political geography. Geopolitics Quarterly, voiume: 13, no 4,pp 92- 120.
 2. Adib Haj Bagheri, M (2006). Grounded theory research method, Beshari Publications (Tahfeh), Tehran. [In Persian]
 3. Afzali, R; Zaki, Y; Kaviani Rad, M; Mohammad Khani, I (2019). A comparative study of climate change and water crisis security challenges in the cities of the central watershed and Lake Urmia. Two Quarterly Journals of Urban Geography, Volume 7, 1: 167-189. [In Persian]
 4. Ahmad Eqbal, G (2015). Evaluation of experimental consequences of inter-basin water transfer from Zab to Lake Urmia, master's thesis, Urmia University. [In Persian]
 5. Ahmadi, S; Akbarzadeh, M (2017). The political and security consequences of the drying up of Lake Urmia. Geopolitics Quarterly, 14th year, 3rd issue, pp. 95-127. [In Persian]
 6. Akhbari, M; Zolfeghari, H (2009). A geopolitical analysis of ethnicity in iran,with an emphasis on challenges and opportunities. . Geopolitics Quarterly, voiume: 5, no 3,pp 45- 69.
 7. Atashkhar, F; Zamani, E; Nahidpour, A (2011). Unstable condition of aquifers along the water transfer route and affected by the consequences of the Beheshtabad tunnel, National conference on inter-basin water transfer (challenges and opportunities), Shahrekord, Islamic Azad University, Shahrekord branch . [In Persian]
 8. Azmi, M; Hasanpour, S; Ketabi, H (2017). environmental crises in northwest Iran; Consequences and scenarios. Murad Kaviani Rad, Environmental Security of Iran, Strategic Studies Research Institute, Tehran. [In Persian]
 9. Cox, W. E (1999). Determining when interbasin water transfer justified: Criteria for evaluation, proceeding, International Workshop on Interbasin Water Transfer, UNESCO, Paris.
 10. Danesh Mehr, H; Ahmed Rash, R; Karimi, A (2018). The semantic understanding of elites and local stakeholders of the water transfer project from the Zab River to Urmia Lake; presentation of the data model of the Foundation, Social Studies and Research in Iran, Volume 8, Number 1: 1-22. [In Persian]
 11. Diyanat, M; Darj, H; Qadri, I (2018). Hydropolitical effects of small Zab on the political relations between Iran and the Kurdistan Region of Iraq, Islamic World Political Research Quarterly, 9th year, 2nd issue: 158-131. [In Persian]
 12. Ghanavati, E; Khazri, S; Talibpour Assal, D (2014). Evaluation of the effects of water transfer between basins on underground water reservoirs and land subsidence (case study: water transfer from Zab River to Urmia Lake), Quantitative Geomorphology Research, 4th year, number 2: 29-44. [In Persian]
 13. Ghorbaninejad, R; Hafeznia, M.R; Ahmadipour, Z;, Qavam, A.A ( 2013). Reviewing and criticizing theories of tension and conflict between countries and presenting a theoretical model, Defense Policy Journal, 21st year, number 82: 151-190. [In Persian]
 14. Hafeznia, M.R (2016). Principles and concepts of geopolitics. Popeli Publications, fifth edition, Mashhad. [In Persian]
 15. Hafeznia, M.R; Ghorbaninejad, R; Ahmadipour, Z; Ghavam, A (2014). Tension and conflict theories between countries:Review, critique and presenting a theorical model. Geopolitics Quarterly, volume:9.No4,pp1-35.
 16. Irankhah, A; Momeni, H; Soltanabadi, M (2016). Environmental consequences of water transfer from Zab River to Urmia Lake, Afaq Human Sciences Monthly, No. 7: 106-91. [In Persian]
 17. Jgupta, P (2008). interbasin water transfers and ntergrated water resources management : water engineering, scince and politics interlock .
 18. Kardovani, P; Sarwar, R; Sufi, A (2015). The reasons for the decrease in the water level of Lake Urmia, the scientific and research quarterly of the Iranian Geographical Society, the new period, 14th year, number 5: 93-110. [In Persian]
 19. Kaviani Rad, M (2018). Hydropolitics: fields and foundations. Murad Kaviani Rad, hydropolitics; Strains and Approaches, Strategic Studies Research Institute, Tehran. [In Persian]
 20. Kaviani Rad, M; Sasanpour, F; Nosrati, H.R (2018). Analyzing the concept of water security from the point of view of political geography and geopolitics. Geopolitics Quarterly, 15th year, number 1, pp. 59-23. [In Persian]
 21. Mirzaitabar, M; Hafeznia, M.R; Safavi, S.Y; Aezami, H (2016). Investigating and analyzing the course of evolution in conflict theories (with emphasis on the historical, disciplinary and radical evolution of theories). Journal of defense policy, year 26, Number 101: 133-177. [In Persian]
 22. Mokhtari Hashi, H; Ghaderi Hajat, M (2007). Hydropolitics of the Middle East in the horizon of 2025, a case study: the basins of Tigris and Euphrates, Jordan and Nile rivers. Geopolitics Quarterly, 4th year, 1st issue, pp. 36-74. [In Persian]
 23. Niladri, G; Pilesjo, P; Ben Moathuis (2010). Use of geoinformatics for inter-basin watertransfer assessment. Issn 0097-8078, water resource, Vol, No. 5 , pp
 24. Rajabi, M; Saravani, S; Nourbakhsh, A (2014). Restoration of Lake Urmia, measures and solutions. Socio-Cultural Committee of Lake Urmia Restoration Headquarters: 1-10. [In Persian]
 25. Soltani, N; Miranjaf Mousavi, G; Ahmad, I (2015). Evaluation of possible consequences of water transfer from Zab basin to Lake Urmia. Geography and Environmental Sustainability, 19: 35-51. [In Persian]