دیپلماسی شهری و شکل‌گیری روابط بین شهری در اطراف خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و طراحی محیطی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/igq.2024.423614.1816

چکیده

به دنبال فرایند جهانی شدن معاصر، شهرها از حضور پررنگی در عرصه سیاست جهانی پیدا برخوردار شده اند و با اتصال به شبکه های شهری بین المللی، نقش موثری در نمایندگی منافع مشترک خود و سایر بازیگران شهری ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی الزامات تشکیل اتحادیه بین المللی شهرهای حاشیه خلیج فارس با تقویت دیپلماسی شهری در منطقه با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این راستا با استفاده از منابع و مقالات معتبر، پیشینه روابط اقتصادی و اجتماعی و وضع موجود منطقه مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت الگوی دیپلماسی شهری شبکه های شهری منطقه خلیج فارس ارائه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شهرهای این منطقه با وجود عوامل همگرایی فراوان در مسیر واگرایی حرکت کرده اند و تشکیل اتحادیه بین المللی شهری در منطقه نقش موثری در افزایش همگرایی و صلح بیشتر منطقه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

City Diplomacy and Formation of the Inter-City Relations around the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mahsa Amiri 1
  • Morteza Ghourchi 2
1 . Department of Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 faculty member, Department of Human Geography and Spatial Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Following the contemporary globalization process, cities have gained a strong presence in the field of world politics, and by connecting to international urban networks, they play an effective role in the common interests of themselves and other urban actors. The current research aims to investigate the requirements of forming an international union of cities around the Persian Gulf by strengthening city diplomacy in the region with the benefit of a descriptive-analytical method. In this regard, by using reliable sources and articles, the background of economic and social relations and the current situation of the region has been investigated and finally, the model of city diplomacy in the Persian Gulf region has been presented. The research findings show that the cities of this region have moved in the direction of divergence despite the presence of many convergence factors, and the formation of an international urban union in the region will play an effective role in increasing convergence and greater peace in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • City Diplomacy
  • Globalization
  • Urban Networks
  • Neo-Regionalism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 21 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 08 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 14 دی 1402