سرمایه ‌اجتماعی و خوداتکایی راهبردی در فرآیند توسعه و نوسازی ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-فوق دکترای سیاست‌گذاری راهبردی و استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

خوداتکایی راهبردی را می‌توان به‌عنوان بخش اجتناب‌ناپذیر سیاست‌گذاری راهبردی کشورهایی دانست که در روند توسعه و نوسازی ملی قرار دارند. در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی کشورهایی توانستند موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی خود را ارتقاء دهند که به نشانه‌هایی از خوداتکایی راهبردی دست یافته‌اند. در این زمینه، مدل‌ توسعه با نشانه‌هایی از امنیت و سرمایه اجتماعی پیوند می‌یابد. حوزهسیاست‌گذاری راهبردی تلاش دارد تا موضوع مربوط به توسعه و نوسازی در کشورهای مختلف را بر اساس نشانه‌های خوداتکایی و سرمایه‌ اجتماعی تبیین نماید. در این مقاله با رویکردی تبیینی و با استفاده از روش تحلیل داده و محتوا تلاش می شود ضمن تبیین ارتباط توسعه و امنیت، جایگاه خوداتکایی راهبردی و سرمایه اجتماعی در سیاست‌گذاری راهبردی با تأکید بر ایران مشخص شود. شایان توجه است که «خوداتکایی راهبردی» و «سرمایه اجتماعی» به‌عنوان متغیرهای مستقل محسوب شده و «توسعه و نوسازی ملی» متغیر وابسته این مطالعه هست. یافته ها بیانگر این است که اگر ضرورت‌های حکمرانی جهانی با نشانه‌هایی از حکمرانی خوب در کشورهای پیرامونی با یکدیگر پیوند یابد، زمینه برای تحقق اهدافی همانند خوداتکایی راهبردی به‌وجود می‌‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Capital and Strategic Self-reliance in National Development Process

نویسنده [English]

  • A Mosalanejhad
Postdoctoral on Strategic Policy Making and Full Professor of Political Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Intrduction
Strategic self-reliance can be considered as an inevitable part of strategic policymaking in countries that are in the course of national development and modernization. After World War II, some countries tried to improve their strategic and geopolitical positions and achieve some indications of self-reliance strategy. In this regard, the more social capital, the more security will increase. The characteristics of “Neoliberal Global System” is that the fields need to redefine the concepts of peace, development, security and national modernization provided by optimizing and enhancing social capital. Any social development and self-reliance needs social capital. In general, social capital should be required as part of the tangled networks of developing community. This process will be formed by optimizing the signs of endogenous development and national renovation. Many researches have been done in social capital notion which is a concept in economics, business, and sociology, policy and development strategy. The field of strategic policy making concentrates on the issues of development and modernization in various countries based on self-reliance and social capital definition.
Methodology
With an explanatory approach and using data and content analysis methods, the present paper, while explaining the relationship between development and security, tries to determine the position of strategic self-reliance and social capital in strategic policymaking, with emphasis on Iran. It is noteworthy that the “Strategic Self-reliance” and “Social Capital” be considered as independent variables, while “National Development Modernization” is considered as the dependent variable.
Thus, the key question of this survey is based on following proposition: “On what process and symptoms, the policy of development and national modernization can be achieved in Iran and developing countries?
In addition to the above question, other propositions can be considered as minor questions of this article as follows:
-  What is the impact of policy of strategic self-reliance on national modernization and development in Iran?
-  What is the impact and the role of social media in the formation of social capital?
-  What is the impact of multinational companies and economic institutions on strategic self-reliance and development process?
-  What will be the role and function of social institution in the process of development-oriented self-reliance?
-  In which path dose social capital lead to the improvement of strategic self-reliance in Iran? 
The hypothesis of this article is that: "Development process and national modernization in Iran and developing countries needs promotion of social capital and optimizing strategic self-reliance".
Analyses
Explaining the realities of development and national modernization in Iran and any country will not be possible without the formation of public policy. Part of the public policy can be in relation to the use of those mechanisms that provides required fields for maximizing social capital and optimizing strategic self-reliance. Any social development and self-reliance requires its social capital.
Conclusion
The findings indicate that if the necessities of global governance are linked with indications of good governance in the surrounding countries, it can pave the way for the realization of objectives such strategic self-reliance. Experiences of post-revolution indicate that migration on one hand has increased in GDP, and on the other hand, in this period has obviously increased in self-reliance and economic independence in institutes and global economy. Signs of such process should be analyzed in the mechanisms of dependent economic development. Dependent development has greater priority to global economy. The sanctions have revealed that whenever political economy of Iran is in conflict with international organizations, the country faces with difficulties in supplying the social needs of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Self-reliance
  • Social Capital
  • Development Policy Making
  • national security
  • Global System