تبیین اهمیت استراتژیک حوزۀ جغرافیایی مدیریت و کنترل فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه یزد

چکیده

اندیشمندان ژئوپلیتیک در طول سدۀ گذشته همواره درصدد بودهاند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی؛ ‏اهمیت ژئوپلیتیک برخی مکانها و مناطق را پررنگتر نموده و سیاستمداران را جهت نفوذ، تسلط و مدیریت ‏این‌گونه فضاها ترغیب نمایند. بدیهی است اهمیت سیاسی مکانها و فضاهای جغرافیایی در طول زمان ثابت ‏نبوده و به‌ویژه ممکن است تحت تأثیر عوامل انسانساخت دچار تحول و بازساخت گردد. در این راستا ظهور ‏شبکۀ اینترنت یکی از پدیدههای انسانساخت دهههای اخیر است که فضای جدیدی را برای مطالعات ‏ژئوپلیتیک گشوده است. یکی از موضوعات بسیار مهم در مطالعه بُعد سیاسی فضای مجازی، اهمیت بی‌بدیل ‏حوزۀ جغرافیایی مدیریت و راهبری شبکه اینترنت در منطقه سیلیکون‌ولی است به‌نوعی کنترل و راهبری شبکۀ ‏اینترنت را در اختیار دارد و با توجه به وابستگی روزافزون افراد و حکومتها به آن به‌نظر می‌رسد از اهمیت ‏فزایندهای برخودار گردیده است. بنابراین پرسش مقاله حاضر این است که آیا امکان اطلاق صفت استراتژیک ‏به حوزۀ اصلی کنترل و مدیریت‎ ‎فضای مجازی در منطقه سیلیکون ولی وجود دارد؟ در سیر انجام این تحقیق ‏کوشش گردیده با رویکردی توصیفی - تحلیلی ضمن واکاوی دقیق مفهوم منطقه استراتژیک، شاخصهای ‏کارکردی حوزۀ جغرافیایی مدیریت فضای مجازی با این تعریف مقایسه گردد. یافتههای تحقیق نشان می‌دهد ‏که امروزه حوزۀ جغرافیایی راهبری و کنترل فضای مجازی با توجه به اهمیت فزایندهای که شبکه سایبر در ‏ساختار ادارۀ جوامع و ارائۀ زیرساخت مناسب جهت بهینه‌سازی حکمرانی حکومتها پیدا کرده از اهمیت ‏استراتژیک برخودار شده و می‌توان حوزۀ جغرافیایی را به‌مثابه مصادیق جدیدی از مفهوم منطقه استراتژیک در ‏نظر گرفت.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Strategic Importance of Cyber Space Management and Geographic Zone Control

نویسنده [English]

  • Ehsan Lashgari
Assistant Professor of Political Geography, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction
Geopolitics experts have continually recognized that paying attention to physical and human conditions of different regions make a distinction between political importances of regions in the world. So, many of geopolitical theories and thoughts is basically about important regions in the world. Therefore, in the applied realms of geopolitics, thinkers have struggled with encouraging the politicians for influence, dominance or management of these important regions; secure the interest of their states. Obviously, the political significant of different regions is not constant in all of the time; especially upgrades of human making factors changes their political importance. One of the human making phenomena that have deep effective on geopolitical studies is cyberspace. With increasing dependence of societies to this network, this question is come up that “could we take consider Silicon Valley as strategic region which control and manage the cyberspace?” In other words, “is there any possibility to accord the indicators of strategic region with characteristics of Silicon Valley?”
 
Methodology 
The research is basic in terms of its goal and is descriptive- analytic in terms of nature and method. Data gathering procedure is based on library finding. Data analysis will be done using qualitative and quantitative analysis methods, and conclusion will be done using the two methods.
 
Discussion 
Silicon Valley region has very important roles in internet management. In other words, there are some institution in this region that present special severs in the realm of information technology and internet network that other organizations and institutions in other regions cannot present these servers. Technical conducting of internet network was exerted from Silicon Valley and it is managed by this region. 
 
Conclusion 
With increasing dependence of states and individuals to cyberspace, controlling place of cyberspace region in the Silicon Valley should have taken consider as strategic region. In other words, unrivaled functions of information institution and organization in this region accorded indicators and definition of strategic region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Strategic region
  • Management
  • Control
  • Cyber space