دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، تیر 1395 
نقش و جایگاه ارزشهای شیعی در دیپلماسی عمومی

صفحه 124-150

رضا امیرزاده؛ صادق زینالی؛ حجت زمانی‌راد