ژئوکالچر و امنیت، اقدامات اسرائیل در قلمرو فرهنگی ایران؛ مطالعه موردی: هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

2 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هند و اسرائیل روابط دراز مدت و چند جانبه‌ای با هم دارند. ایران به‌عنوان کشور سوم، دو موضع متفاوت در مورد این دو کشور دارد. از یک‌سو دنباله‌های فرهنگ ایران تا هند کشیده شده و ایرانیان پیوندهای دیرینه رسمی و غیررسمی با این کشور دارند و از سوی دیگر به‌خاطر شکل پیدایش اسرائیل و رفتاری که در برابر مسلمانان اتخاذ کرده است، از ابتدای انقلاب اسلامی به‌عنوان کشور غاصب شناخته شده و در زمره دشمنان ایران قرار گرفته است. پیوند دشمن ایران با دوست ایران می‌تواند وضعیت‌های قابل مطالعه‌ای ایجاد کند. این پژوهش با هدف ارزیابی سیاست های ژئوکالچری اسرائیل در کشور هند و اثرات آن بر نفوذ فرهنگی ایران در شبه قاره صورت گرفته است. روش مطالعه توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج براساس مطالعات کتابخانه‌ای به‌دست آمده است. فرضیه تحقیق این است که گسترش مناسبات دوستانه اسرائیل و هند می‌تواند منافع ملی ایران را تهدید کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اسرائیل ابزارهای مختلفی برای کاستن از دامنه نفوذ و اثرگذاری ایران در جامعه هند استفاده کرده و اثرگذاری فرهنگ ایرانی را محدود می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geo-culture and Security, Israel's Actions in Iranian Culture Territory (Case Study: India)

نویسندگان [English]

  • Hossein Rabiee 1
  • Yadollah Karimipour 2
  • Ali Aboalkhani 3
1 Assistant Professor of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Full Professor of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 M.A Student of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

India and Israel are in a multilateral long-term relationship with each other. Iran, as a third party, has two different stances with regard to these two countries. On the one, Iranian culture has its root in India and Iranian have longstanding formal and informal relationship with this country; on the other hand, because of the emergence of Israel and the way it treats Muslims it has been known as a usurper since the Islamic Revolution and is regarded as one of Iran's enemies. Relationship between Iran’s enemy and ally can create conditions worthy of study. This study is aimed at evaluating geo-culture policies of Israel in India and its impact on cultural influence of Iran in the Indian subcontinent. This is a descriptive-analytical research, the results of which are obtained based on library studies. The research hypothesis is that expansion of friendly ties between Israel and India could threaten Iran's national interests. Studies have shown that Israel has adopted various policies to reduce the effectiveness of Iran influence in Indian society and limit the influence of Persian culture
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • India
  • Israel
  • Geo-culture
  • Security