بررسی نقش تقسیمات کشوری در توسعه ناحیه‌ای (مطالعه موردی: شهرستانهای بوانات و خرم بید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری به اجرا در می‌آید. در واقع تقسیم‌بندی سیاسی- اداری در هر کشوری، اساسی برای سازماندهی سیاسی و اداره آن کشور است. سیستم تقسیمات بهینه و کارآمد، عاملی مهم در افزایش کارآیی سیستم مدیریت سیاسی فضا در کل کشور است. با توجه به اینکه مدیریت سیاسی فضای یک کشور از طریق تقسیمات اداری- سیاسی صورت می‌گیرد، سیستم تقسیمات کشوری بهینه که اساس برنامه‌ریزی‌ها را در سطوح ناحیه‌ای و ملی تشکیل می‌دهد می‌تواند موجب کاهش نابرابری‌ها و توسعه متوازن همه نواحی یک کشور  شود. بنابراین کارآمدی آن زمانی محقق خواهد شد که بتواند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه متوازن همه نواحی فراهم نماید. 
سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تقسیمات کشوری منجر به توسعه شهرستان‌های بوانات و خرم بید شده است؟ روش انجام تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و به‌صورت طرح ماقبل و مابعد یا پانل گذشته‌نگر می‌باشد و بنابراین شاخصهای توسعه در ارتباط با عوامل تقسیمات کشوری در دو دوره زمانی قبل و بعد از ایجاد شهرستان مورد مقایسه قرار گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه ارتقای سطح سیاسی و تشکیل شهرستان در سطح پایین و بیشتر به‌صورت تراکم‌زدایی و بیشتر به‌لحاظ اداری و در سطح پایین مالی و سیاسی بوده است، اما همین میزان هم نتایج مثبتی داشته و منجر به توسعه شهرستان‌های  شکل گرفته شده است. لازم به ذکر است که اصولاً نمی‌توان گفت ارتقای سطح سیاسی در همه نواحی راه حل توسعه است. ارتقای سطوح سیاسی در مناطقی می‌تواند منجر به توسعه شود که اولاً آن منطقه پتانسیل‌ها و استعدادهای لازم را جهت ارتقا داشته باشد و ثانیاً ارتقای سطوح سیاسی مبتنی بر تمرکززدایی و قوی‌تر ساختن واحدها از طریق اعطای قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به آنها در جهت رفع نیازها، ایفای یک نقش مهمتر و توسعه آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Role of Administrative Divisions in Local Development (Case study: Bavanat and khorrambid Counties)

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadipour 1
  • Hassan Jafarzadeh 2
  • Mahdi Pourtaheri 3
  • Mahdi Karimi 2
1 Full Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D Student of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Space political organizing is realized in the frame of administrative divisions. Efficient and optimal division is the important factor in order to increase efficacy of political management system of space throughout the country. Because political management of space is performed through political-administrative divisions, administrative divisions are one of the most important factors to decrease in inequalities and asymmetrical development of all regions and administrative division efficacy is obtained when it provides an appropriate setting to develop and improve all regions, symmetrically.
Research Methodology
Data gathering procedure is based on library and field finding. In library procedure, using existing references in libraries, formal and valid statistic information are considered. The field study is a questionnaire type. Data analysis will be done using qualitative and quantitative analysis methods, and conclusion will be done using the two methods.
Results and discussion
Promotion in the administrative division is among the most critical functions of the administrative division which plays crucial role in transferring responsibilities and decision authority to the administrative political units. Development in the form of political level promotion is realized when the region has the required potentials and capacities for promotion in one hand and promotion of the political levels is based on the regional requirements and also is in line with the decentralization policy. In this research, we have studied the role of the administrative division in the form of promotion in the political level in development of khorrambid and Bavanat counties. The results showed that regarding growth in development indices in social and economic dimensions in the two counties, administrative division has led to development of Bavanat and khorrambid counties. The library findings are also confirmed by the field findings.
Conclusion
Administrative divisions play significant roles in development of different parts of a country through promotion in unit’s political level and in the form of decentralization strategy in various aspects due to instinct potentials. Results of this research showed that even though political level promotion are more in the form of decentralization than in the political and financial forms, but this issue has resulted in positive results and has increased in the counties development. It is important to note that, political level promotion is not the only way of development. The region potentials and capabilities to promotion, and considering the needs of the region are among prerequisites.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative divisions
  • Development
  • Decentralization
  • Bavanat
  • Khorrambid