بررسی نسبت ایدئولوژی با تغییر جای‌نام‌ها در ایران پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

2 - کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی و استخراج نام‌های جغرافیایی تغییر یافته، شامل نام استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌ها در مقطع پس از انقلاب اسلامی و مستندات آنها با توجه به منابع مختلف (وزارت کشور، سایت دولت، کتاب‌های مجموعه قوانین دادگستری، روزنامه‌های رسمی، فرهنگ‌های جغرافیایی و...) و تجزیه و تحلیل آنها و اینکه آیا این تغییرات تحت تأثیر ایدئولوژی انقلاب اسلامی بوده است، می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای است. همچنین نقشه ها و نمودارهای مورد نیاز این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای GIS و EXCEL تهیه شده است. یافته‌های تحقیق گویای آن است که روند تغییر نام در ایران در مقطع مورد مطالعه بیشتر به علت تغییر در ساختار تقسیمات کشوری می‌باشد، و این مورد شامل ارتقاء، انتزاع، الحاق و هرگونه تغییر در محدوده واحدهای سیاسی می‌باشد. بیشترین تغییرات از لحاظ پراکنش جغرافیایی در استان‌های مازندران، خوزستان و فارس بوده است.نام‌های جغرافیایی در انعکاس فرهنگ‌ها، رویدادها و باورهای مردم ساکن در واحدهای مختلف مؤثر هستند و می توان از آنها به‌عنوان یکی از کلیدهای کشف واقعیت‌های تاریخی سود جست. از آنجا که ساکنان هر واحد سیاسی خود را متعلق به واحدی می‌دانند که با نام مشخص خوانده می‌شود، به هر میزان که این نام و تغییرات آن با اصول فرهنگی و روابط اجتماعی منطقه تجانس بیشتری داشته باشد در یکپارچه کردن ساکنان آن منطقه نقش بیشتر و بهتری ایفا خواهد کرد و به انسجام ملی کمک کرده و باعث همگرایی خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ideology and Changes in Place’s Names in Iran after the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Ataollah Abdi 1
  • Hossein Isania 2
1 - Assistant Professor of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 M.A of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Geographical names reflect the culture, events and ideas of the people living in different units, and they can be discovered as a key benefit of historical facts. Properly recording and collecting geographical names along with their historical backgrounds should be done properly. Because these names can be used as a tool to foster political sovereignty and national integrity, the ideology of the past political powers is revealed. Residents of the same political unit consider themselves to belong to a unit that has a specific name. Therefore, the more heterogeneity of these names and their changes with the cultural and social relations in the region, the merrier integrity among the region's residents will follow. Rather, this leads to national unity and integration.
 
Methodology
This study aims to explore, extract and analysis of geographical including the provinces, cities, countries and districts names which are changed after the Islamic Revolution. The research method is based on descriptive-analytical method. In this article, maps and charts are respectively provided using Arc Map and EXCEL.
 
Results Conclusion
Research findings suggest that changes in names are due to the change in the administrative divisions like promotion, abstraction, and integration and any change in the range of political units. It should be noted that geographical distribution of most changes was in the Mazandaran, Kurdistan, and Fars provinces, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Units
  • Geographical Names
  • National Identity
  • Ideology
  • Iran