دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، تیر 1394 
تحلیل فضایی امنیت گردشگران سلامت در مناطق روستایی ایران

صفحه 174-197

زهرا گلشیری اصفهانی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری