تبیین رویکردهای قومیتی در شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

2 - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

اگر همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز و برادرانه گروه های زبانی و مذهبی در ایران را به‌عنوان قاعده  تاریخی حاکم بر مناسبات آنها با همدیگر بدانیم، در کنار آن برهه هایی نیز وجود داشته  است که همزیستی میان ملت ایران دست مایه رقابت های میان نخبگان برای دستیابی به فرصت های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. در این بین انتخابات به‌عنوان پدیده ای سیاسی- اجتماعی عرصه خوبی برای مشاهده ورود نخبگان ابزارگرا در این زمینه بوده است.روش پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات، آرشیو روزنامه ها و اینترنت) گردآوری شده است. همچنین نقشه ها و نمودارهای مورد نیاز این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای GIS و Excel تهیه شده است. نتایج پژوهش گویای آن است که طلیعه داران این جریان هی‌چگاه نتوانسته اند اقبال اکثریت ملت را با خود در کسب رأی همراه نمایند و میزان موفقیت افراد در کارزارهای انتخاباتی نه بر پایه شعارهای قوم‌گرایانه بلکه بسته به توفقیق آنها در طرح مسائل و معضلات ملی است از این‌رو مقاله حاضر در پی بررسی این مسئله است که ورود برخی از نامزدهای ریاست جمهوری به عرصه تحریک مسائل قومی از منظر گروه های زبانی- مذهبی در ایران چه بازخوردهایی داشته و آنها چه بهره ای از این موضوع برده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expounding Ethnic Approaches in the Electoral Slogans of the Presidential Candidates

نویسندگان [English]

  • Ataollah Abdi 1
  • Reza Rahimi 2
  • Mohammad Eivazi 2
1 - Assistant Professor of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 - M.A Student of Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
One of the outstanding features of Iran is the coexistence of various lingual and religious groups living beside each other in throughout the history. Each of these groups in their own share has contributed to the continuation of Iranian civilization, so that to protect the political life of this land in different methods. However, there have been stages in which some levels of tensions have dominated over their relations which have been one of the factors for the competition among the elites to achieve social and political opportunities. Elections as socio-political phenomenon have been a good place for elites to use the ethnic differences to absorb the votes of the ethnic groups. Some of the presidential candidates in order to achieve their goals and to establish a vote base for themselves put their steps beyond the historical and legal realities or cause ethnic tensions and conflicts.
 
Research Methodology
The research is basic in terms of its goal and is descriptive- analytic in terms of nature and method. Data gathering procedure is based on library findings. The maps and diagrams used in this research have been prepared using GIS and EXCEL software.
 
Discussion
The research findings based on the results of three recent terms of presidential election in Iran show that there has been an instrumental view towards lingual and religious diversities in the country. This phenomenon which is done to gain maximum votes by electoral candidates, has not been able to put a significant effect on vote basket. But the definite damages of these types of behavior which are deliberately performed would damage the national unity and solidarity.
 
Conclusion
Reviewing the three last periods on putting forth ethnic issues and instrumental view towards lingual and religious diversities, the following cases can be pointed out:
1. Gaining votes in the presidential election in the first step is related to the individuals’ attachment to the dominant discourses and trends in the country.
2. After attachment to political trends, the local and regional attachment has the highest rate of votes for the individuals.
3. The ethnic-based slogans have not been effective in individuals’ success in any period.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presidential Election
  • Political elites
  • Instrumentalism
  • Ethnic Groups
  • Iran