دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، مهر 1393 
تبیین نظری مفهوم منطقه استراتژیک پس از جنگ سرد

صفحه 1-19

محمدرضا حافظ‌ نیا؛ عزت الله عزتی؛ احسان لشکری


تغییرات اقلیمی و چالشهای ژئوپلیتیکی قطب شمال

صفحه 20-55

دره میرحیدر؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر غلامی؛ قاسم عزیزی؛ امیرحسین رنجبریان


سازماندهی سیاسی فضا در ساختار‌های بسیط

صفحه 176-199

زهرا احمدی‌پور؛ یحیی میرشکاران؛ برنارد هورکاد