دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، فروردین 1393 
واکاوی و تبیین نقش غذا در رقابت‌های ژئوپلیتیکی با تأکید بر ژئوپلیتیک غذا

صفحه 160-189

محمدباقر قالیباف؛ زهرا پیشگاهی‌‌فرد؛ رسول افضلی؛ سید محمد حسینی


نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری مطالعه موردی: منطقه آذربایجان

صفحه 190-220

میرنجف موسوی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ زهرا ادیب‌نیا