بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 - استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ساختار قدرت در ایران در ابتدا متمرکز نبوده بلکه بیشتر حالت الیگارشی داشته است که این ساختار رفته رفته به شکل بسیط در آمده و در دوره ساسانیان بهشکل حکومت بسیط متمرکز تغییر حالت داد و یکی از مهمترین دلایل آن نفوذ مبلغان مذهبی در ساختار قدرت می‌باشد. لازم بهذکر است عواملی دیگر چون وسعت جغرافیایی، و ناهمواریها در الگوی فضایی توزیع قدرت سیاسی در ایران مؤثر بودهاند. تحقیق حاضر با بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان یعنی در دوره‌های مادها، هخامنشان، اشکانیان و ساسانیان به کنکاش در دلایل مؤثر بر ساختار قدرت در ایران باستان می‌پردازد و بر این اساس به‌نظر می‌رسد که دلیل تشکیل اولین دولت متمرکز ایران یعنی مادهاموقعیت جغرافیایی ایران و و جود دشمن خارجی قدرتمندی به‌نام آشور می‌باشد. ساختار قدرت سیاسی و توزیع فضایی آن یکی از مهمترین موضوعاتی می‌باشد که در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. کشور ایران با تمدن چند هزار ساله، دارای ساختار قدرتی متمرکز و بسیط می‌باشد و دلایل آن‌را باید در ایران باستان و ریشه تشکیل اولین حکومت ایرانی (ماد) و سیر گرایش به تمرکز قدرت جستجو کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Spatial Structure of Political Power in Ancient Iran

نویسندگان [English]

  • Hadi Azami 1
  • Hadi Zarghani 2
  • Masoud Hamidi 3
1 - Associate Professor of Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 - Assistant Professor of Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 - M.A Student of Political Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Political power’s structure and its spatial distribution is one of the most important issues in political geography. Iran, with thousand years of civilization, has a centralized state and its causes must be seek in ancient Iran and the roots of the formation of the first Iranian government (Medes) and the trend to centralizethe power.
 
Methodology
This paper deals with the exploration of reasons that influenced the power structure in ancient Iran by investigating the structure and spatial distribution of power in ancient Iran in the Median, Achaemenid, Parthian and Sassanid eras. Researchers claim Iran's geographical location and the existence of a powerful foreign enemy named Assyria were the reason of formation of the first centralized government of Iran named Medes.
 
Conclusion
In the beginning, the power structure was not centralized, but was more like an Oligarchy and this structure gradually and in particular in the Sassanid era turned into a centralized and unitary system, and one of the most important reasons was the influence of missionaries in the power structure. It is also necessary to mention that other factors like geographic area and ripples have been effective in the pattern of spatial distribution of political power in Iran.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • State Model
  • Power structure
  • Political Power
  • Political Culture
  • Religion
  • ancient Iran