سازماندهی سیاسی فضا در ساختار‌های بسیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 - دانش‌آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 ـ استاد جغرافیا، مرکز ملی تحقیقات علمی، پاریس، فرانسه

چکیده

تقسیم قدرت بین مرکز و نواحی پیرامون و ناحیه بندی سیاسی درون کشور نتیجه تفکر و اندیشه نظام سیاسی هر کشور است. قدرت حکومت به‌صورت افقی بر سرزمین جریان پیدا می کند. از این‌رو اداره سرزمین و چگونگی آن از مهم ترین امور کشورداری است که باید بر اساس مؤلفه های کارآمدی باشد که بتواند به وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور منجر شود. تقسیمات کشوری چارچوب و استخوان بندی سرزمینی کشور به‌عنوان بستری برای تأمین امنیت ملی، کشوری و ناحیه ای به‌موازات مهیاسازی شرایط مطلوب برای توسعه متوازن و متعادل تمامی مناطق کشور می باشد. لازمه چنین بستری، شناسایی، نگاه همه جانبه و سیستماتیک به مقوله سازماندهی فضا و عوامل و مؤلفه های آن می باشد تا بتواند تمامی جریان های حرکتی موجود در سطوح مختلف ساختار سیاسی فضا(کشور) را پوشش دهد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی سیستماتیک تقسیمات کشوری را به‌عنوان یک سیستم که بستر و زیر بنای ساختار سیاسی(کشور) بوده و حیات و تحرک زیرسیستمی با جریان بر روی آن تداوم می یابد را مورد بررسی قرار داده و به ارائه الگوی سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهای بسیط (تمرکزگرا) بپردازد. نتایج نشان می دهد الگوی سیستمی در ساختارهای بسیط به دو شکل تعادل و عدم تعادل فضایی خود را نشان می دهد؛ لذا توجه سیستمی به مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار در فرایند سازماندهی باعث شکل گیری جریان مداوم و پایدار روابط فضایی شده و سیستم سیاسی کشور را تحکیم می نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Organization of Space in Unitary Systems

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadypour 1
  • Yahya Mirshekaran 2
  • Bernard Hourcade 3
1 - Associate Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 - Ph.D Graduated in Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 - Full Professor of Geography, CNRS, Paris, France
چکیده [English]

Introduction
“Sub national entities organization” is the framework of state territorial space as a infrastructure for supplying the national, state and regional security while providing the optimal conditions for balanced development of all state regions. Such a context requires distinguishing and having systematic and comprehensive look at the political organization of space and its factors and components so that it can cover all the current dynamic streams in different levels of space (state) political structure.
The present study tries to investigate the “sub national entities organization” with a systematic approach as a system which is the infrastructure of a political (state) structure system, and the life and mobility of other systems continue by flowing on it. Then, tries to present a pattern for political organization of space in the centralized structures.
 
Methodology
This study is descriptive-analytical in terms of method and fundamental-applied regarding its type. Because of relation between factors and affectivity on networks and regional movement, we have selected systemic method. Collection of information has been made by different methods, generally by library and internet. In systemic method we use State as a system theory by Easton. In this model we have three steps of action which is entrance, process and outcome. So it could show the geographical and political facts of Iran territory.
 
Discussion
The nature of the divisions of the space is not based on the specified index, So the essence of political segmentation is not clear and political groups are trying to get the maximum benefits for themselves and their adopted group.
In systemic approach we have three steps:
Entrance: all the indexes and geographical situation in addition to governmental rule.
Process: the state which this factors act in territory.
Outcome: balance or imbalance in situation of development or stability of country.
By this model we could find how many indicators exist in political organization of space and how are them interact together.  
 
Conclusion
The result shows that systemic method plays its role in space with two types of balance and imbalance. Hence, systemic approach to the affective factors of organizing the space causes stable spatial relation between them. So it strengthens the state.   
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political organization of space
  • Unitary state
  • Systematic structure of Space
  • Sub national entities