تحلیل عملکرد شوراهای حل اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

2 - استادیار جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

3 - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اسناد توسعه روستایی نشان می دهد که مدیریت توسعه روستایی به‌عنوان یک فرآیند، تنها توسط دولت ها، بوروکراسی و بازار صورت نمی‌گیرد. بلکه در حال حاضر مردم و نهاد‌های مردمی در قالب واژه حکمروایی به‌جای واژه مدیریت و با رهیافت نهادسازی جدید و با هدف تواناسازی جوامع روستایی در نظر گرفته می‌شود. لذا، اصول و رهیافت، معماری برنامه‌ریزی با رهیافت اجتماعی و طرح های مشارکت روستاییان بروز و افزایش یافته است و این موارد با افزایش نقش حکمروایی در مقابل اقدامات و مداخلات مستقیم دولت همراه شده است. مقاله حاضر با هدف تحلیل عملکرد شورای حل اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی روستاهای شهرستان شبستر انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق 16 روستای دارای شورای حل اختلاف بخش مرکزی شهرستان شبستر می‌باشد که از بین آنها230 نفر از سرپرست های خانوار از طریق روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. در این پژوهش از تعداد 9 شاخص و 58 گویه به‌عنوان مؤلفه‌های حکمروایی خوب برای تحلیل عملکرد شورای حل اختلاف استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون T تک متغیره و تحلیل واریانس استفاده شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از تحلیلها، می توان گفت شورای حل اختلاف تا حدودی توانسته مدیریت توسعه روستایی شهرستان شبستر را تعالی بخشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Performance of Dispute Settlement Councils in Promoting Rural Development Management Case study: Shabestar Villages

نویسندگان [English]

  • Abdoreza Roknaldin Eftekhari 1
  • Mehdi Pourtaheri 2
  • Saeedeh Farrokhi Sees 3
1 - Associate Professor of Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 - Assistant Professor of Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 - M.A of Geography and Rural Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Rural development documents show that management of rural development has not been done by governments, bureaucracies and market as a process. Currently, people and public institutions have been considered in the frame of governance word as substitutes for management word and with new institutionalizing approach with the aim of enabling rural development. So, principles and approaches, planning architecture with social approach and designs of rural participation have been decreased, and these facts have been accompany eddying increase in governance’ function against governments’ actions and interferes. This paper is done with the purpose of performance analysis of dispute settlements councils in promoting rural development management of Shabestar villages. Research methodology is descriptive-analytic and the data gathering procedure is field finding. The samples of this research consist of 16 villages of central section of Shabestar which have consultation settlement of dispute. Here, 230 Householders were selected using random sampling. This research uses 9 indexes (good governance index) and 58 criteria to analyze the function of rural consultation settlement of dispute and justice home. Finally, we have used independent T-test to analysis data. Based on results earned from analysis, it can be said that dispute settlement councils relatively promoted management of rural developments of Shabestar villages. 
 
 
Methodology
The main research question is: What is the function of consultation settlement of dispute and justice home in rural development management excellence in Shabestar?
In this research, we have used good governance indexes to analyze the function of rural consultation settlement of dispute and justice home in rural management excellence. The methodology has been descriptive-analytic and survey. Then, the data was collected by piloting questionnaire. The samples of this research consist of 16 villages of central section of Shabestar which benefit from consultation settlement of dispute since 5 years ago and precedence of justice home. Here, 230 Householders from related rural were selected using random sampling. This research uses 9 index (good governance index) and 58 criteria for analysis the function of rural consultation settlement of dispute and justice home. Finally, we have used independent T-test and for data analysis.
 
Result and discussion
Without any adobe, good governance which assists on spread of public institutions, relationship between society cast, poverty reduction, environmental protection and women improvement and development; will be facilitated for sustainable and comprehensive development. Of course if the field and facilities for realization of them provided in rural, which public institution in way of institutional management can provide those facilities and finally facilitate rural management development excellence.
 
Conclusion
The result of this research indicates that Council resolve disputes have been effective in rural development management excellence rather than same term before Islamic revolution, justice home, in Shabestar, and has been good function in all of indexes. All in all, in spite of realization of the rural development management excellence; it is deficits in its function. However, we can say that the Council resolve disputes are considered as effective factor in spread of peace and reconciliation culture, realization of institutional management in rural and increase public participation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • Dispute resolution council
  • Sublimation in rural development management
  • Institutional Management