دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، فروردین 1392 
مدیریت سیاسی فضا در سیستم‌های بسیط متمرکز

صفحه 1-31

محمدرضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی ور؛ علی اصغر فانی


تحلیل عملکرد شوراهای حل اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی

صفحه 166-184

عبدالرضا رکن­ الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ سعیده فرخی سیس