کهندژنشینان و بیابان نشینان تمدن اطلاعاتی؛ روشنگریِ گسست بوم ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

3 - استاد جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در عصر تمدن اطلاعاتی، کهندژنشینیِ (در فضای جریانها بودن) برخی بوم‌ها  و بیاباننشینیِ (در فضای مکان‌ها بودن) برخی دیگر، پدیدهای است نوین، که این نوشتار بسان یک «گسست» با آن روبهرو است و تلاش دارد تا چرایی و چگونگی پیدایش آن را به روشنی تبیین نماید. در همین راستا این پژوهش با روشی تطبیقی ـ گذشته‌نگر و با رویکردی تجربی ـ علّی انجام گرفته است. یافتهها نشان میدهد که نابرابری (گسست) بومها، مسبوق به میزان برخورداری آنها از دموکراسی است (گسست دموکراسی). نابرابری بومهای مختلف در برخورداری از دموکراسی، موجب نابرابری آنها در برخورداری از فنآوری ارتباطات و اطلاعات گردیده است (گسست فناوری). گسست فنآوری، خود، زمینه ساز ورود ِبوم های دارای فن آوری گسترده، به فضای جریانها (کهندژهای تمدن اطلاعاتی)، و محبوسشدن بوم های دارای فن آوری کران مند(محدود)، در فضای مکان‌ها(بیابان های تمدن اطلاعاتی) گردیده است (گسست فضایی)، که نمودِ عینیِ مکانی ـ فضایی(جغرافیایی) آن، توسعه یافتگی بوم های فضای جریان ها و توسعه نیافتگی بوم های فضای مکان ها می باشد (گسست توسعه ای). ناگفته نماند که خودِ توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی یک بوم نیز به ترتیب زمینه-ساز و زمینه سوز برپایی دموکراسی است. بیش و پیش از آنکه نابرابری میان بوم ها ریشه در «گسست فن-آوری » داشته باشد، ریشه در «گسست دموکراسی» دارد چرا که دموکراسی وجه افتراق بوم -مکان ها و بوم ـ فضاها است. به‌عبارت دیگر، «گسست گاه» بوم ها در تمدن اطلاعاتی، دموکراسی است. زیرا که دموکراسی، زمینه سازِ پذیرشِ «چندگانگی پذیری» تمدن اطلاعاتی در بوم هاست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citadel and Wilderness Dwellers of Information Civilization (Explanation of Territories Gap)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Sadeghi 1
  • Rohallah Asadi 2
  • Jafar Javan 3
1 - PhD Student in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 - PhD Student in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 - Full Professor of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
In the era of civilization of information, citadel dwelling of some territories and wilderness dwelling of some others is a new phenomenon that this paper is trying to clearly explain its whys and where forces. Thus, this study has been carried out with a comparative study and with an empirical approach. Findings show that inequality (gap) of territories is related to their benefits of democracy (Democracy gap) .Territories inequalities in benefiting from democracy lead to inequality in information and communication technology (technology gap). Technology gap leads extensive technology owner territories to enter space of flows and territory. Also, it leads to limit territories that have less and limited place spaces. Its spatial appearance is the development of space of flows and underdevelopment of territories of place spaces (gap of development). It's necessary to say that development and underdevelopment of a Territory can respectively lead to democracy or destruction. Territories’ inequalities have roots in democracy gaps more than having roots in technology gaps because democracy is as a splitting factor of territory- places and territory- spaces. In other words, the gap place of territory in information civilization is democracy because democracy paves the way for accepting multi- acceptance of information civilization in territories.
 
Methodology
In this way this study has done with a comparative study over based and causal - empirical approach.
 
Results and discussion
“development “defines as “a process of enlarging people’s choices”, “democracy” defines as “power of people’s choices”, communication and information technology is a tool to exit of “space of places” –the space with limited Alternatives-  and  access to “space of flows”-the space with unlimited Alternatives. Obviously, we see that a correlation among concepts of “development “,“democracy”,” communication and information technology “ and “space of flows”.  Conceptual correlation between these concepts, indicates that “power of people’s choices” is important because Inequality among Territory about “power of choice” makes Inequality among Territory about ”access to communication and information technology” and   “development “.Inequality among Territory before having root in technological gap, have root in democracy gap, since democracy is a distinction between places and spaces in Territories. In other words breaking point among Territories in information civilization is democracy; since democracy leads to accepting multiple vulnerabilities of information civilization on Territories.
 
Conclusion
Findings suggest that inequality (gap) of Territory is related to their benefits of democracy. (Democracy gap) inequalities of Territory of democracy lead to inequality of information and communication technology (Democracy technology). Technology gap leads to entering of the Territory with broad technology to the flows space and Territory with less and limit technology and dominant to them in fact it limits the Territories with limit technology. The spatial appearance of that is development of space in Territory and underdevelopment of places (gap of development). It's necessary to say that development and underdevelopment of a Territory can respectively lead to democracy or to ruin it.
  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Civilization
  • Space of flows
  • Space of places
  • Territory