دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، دی 1392 
بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه کشورها و ارائه مدل نظری

صفحه 1-35

محمدرضا حافظ‌نیا؛ ریباز قربانی‌نژاد؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالعلی قوام


ارتباط کیفی بین محیط جغرافیایی و امنیت ملی

صفحه 125-154

حسین عصاریان نژاد؛ محسن رستمی؛ لیلا مدبر