تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس‌های محلی، ملی و جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 - دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

3 - استادیار جغرافیای شهری، دانشگاه امام حسین (ع)

4 - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی در تعامل با «مکان» زندگی خود می‌باشد. در واقع، «مکان» به‌عنوان بخشی از سطح زمین‌دارای مجموعه متنوعی از پیوندها و شبکه‌های ارتباطی و یا فرایندهای اجتماعی است که در سه مقیاس اصلی جغرافیایی یعنی محلی، ملی و جهانی در جریان هستند. هرچند در علوم انسانی، هویت به‌عنوان یک پدیده اجتماعی تلقی می‌شود، اما در علم جغرافیا «هویت» حاصل تعاملات بین «انسان» و «مکان» زندگی او است و نیازمند «تبیین جغرافیایی» بنیادها یا مؤلفه‌های تاثیرگذار بر هویت می‌باشد. چنانچه «تبیین جغرافیایی» را عبارت از توضیح و تفسیر درباره «علت» یا «چگونگی» ظهور یک پدیده  یا رخداد جغرافیایی و نتایج حاصل از آن در نظر بگیریم، این نوشتار با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس‌های محلی، ملی و جهانی پرداخته و در پی یافتن پاسخ به این پرسش کلیدی است که «چرا» و «چگونه»، «جغرافیا» بر شکل‌گیری«هویت» در «مقیاس‌های جغرافیایی» گوناگون تآثیر می‌گذارد.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographic Explanation of Foundations of the Identity at Local, National, and Global Scales

نویسندگان [English]

  • Marjan Badiee Azandehie 1
  • Mohammad Bagher Ghalibaf 2
  • Seyed Mousa Pourmousavi 3
  • Mohammad Hadi Pooyandeh 4
1 - Assistant Professor of Political Geography, Tehran University, Iran
2 - Associate Professor of Political Geography, Tehran University, Iran
3 - Assistant Professor of Urban Geography, Imam Hossein University, Iran
4 - Ph.D Student of Political Geography, Tehran University, Iran
چکیده [English]

Human being as a social creature is always interacting with his “place” of living. In fact, “place” is part of the earth which has a variety of connections, communication networks, or social processes acting at three main local, national, and global geographic scales.  Although in humanities, identity is considered as a social phenomenon, in geography, it is the results of interactions between “human” and his living “place”. It requires “geographic explanation” of foundations or factors affecting the identity. If “geographic explanation” is considered as the explanation and interpretation of the “why” or “how” of the emergence of a geographic phenomenon or event and its outcomes, this study intends to geographically explain the foundations of identity at local, national, and global scales. It intends to find answer to the key question that “why” and “how” “geography” affects the “identity” formation at various “geographic scales”, employing analytical - descriptive method. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic Explanation
  • Place
  • Foundations of Identity
  • Geographical Scale