دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، دی 1391 
تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس‌های محلی، ملی و جهانی

صفحه 93-114

مرجان بدیعی‌ازنداهی؛ محمدباقر قالیباف؛ سید موسی پورموسوی؛ محمدهادی پوینده