دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، تیر 1391 
ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران

صفحه 1-28

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ جلال عظیمی آملی؛ مهدی پورطاهری؛ زهرا احمدی‌پور