دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، فروردین 1391 
تحلیل نقش جمعیت کلان‌شهر تهران در قدرت ملی کشور

صفحه 82-111

حسـین محمـدیان؛ غلامحسن حیدری؛ محمدباقر قالیباف


تحلیل فضایی نابرابری‌های منطقه‌ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران

صفحه 214-235

عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد