الگوی همکاری منطقه‌ای در افق سند چشم‌انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 ـ کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 ـ کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان

چکیده

مطالعه حاضر از دیدگاه منطقه‌ای دارای اهمیت پایه‌ای بوده و همچنین در روند رشد همکاری در سراسر جهان دارای پیش زمینه‌ای می‌باشد. تأثیرات بازارهای مختلف ـ سناریوهای با پایه همکاری و یا حکومتی ـ طبق این الگو به همراه بررسی ویژگی‌های مناسب‌ترین الگو برای همکاری منطقه‌ای که باعث به وجود آمدن روند عمومی الگوی پیشرفت منطقه‌ای شده است، بخش دیگری از این پژوهش را تشکیل می‌دهد. تحقیق حاضر بر پایه روش تحقیق توصیفی تحلیلی و تحلیل گفتمان انجام شده که از طریق آن دسترسی به اهداف چشم‌انداز پیشرفت 40 ساله ایران نیز بررسی شده است. این مطالعه نخست در مورد اهمیت جهانی‌شدن و منطقه‌‌گرایی بحث می‌کند و با بررسی جوانب رویکرد‌های قدیمی و مدرن منطقه‌گرایی ادامه پیدا می‌کند. علاوه بر این، الگو‌های پیشرفت منطقه‌ای به‌طور مختصر از دو جنبه «الگوهای اقتصادی برای پیشرفت منطقه‌ای» و «سناریوهای پیشرفت و همکاری منطقه‌ای» مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به‌عنوان نتیجه، الگوها و روند‌های پیشرفت آسیای جنوب‌غربی پیشنهاد می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Cooperation Model in the Horizon of Outlook Plan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akhbari 1
  • Mohsen Chopani Rostami 2
  • Aboozar Mear Abasi 3
1 - Associate Professor of Political Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 – M.A of Political Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 - M.A of Political Sciences, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This study attempts to answer question addressing significance of regionistic view and foundation as well as background of the development trend of regional cooperation all over the world. Impacts of various markets – based cooperation scenarios or those of state – run on this model along with exploring the features of the most appropriate common model for regional cooperation which has brought about the introduction of the leading common stream of regional development model constitute another part of the study. The study was conducted on the basis of meta – analysis research method through which achievement of the objectives identified for the Iranian 20 year Prospective Development were also investigated .The study first deals with the significance of globalization and regionalization followed by investigation of the  aspects of old and new regionalization approaches. Moreover, regional development models are briefly investigated from two perspectives: “Economic Models for Regional Development” and “Scenarios for Regional Development and Cooperation ". At the conclusion, the study offers proposed models and approaches for development of South–West Asia.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Development Scenario & Model
  • regionalization
  • Stream of Regional Cooperation
  • Multi-dimensional Cooperation Model