جایگاه مفهوم سرزمین در دوران جهانی شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران

چکیده

 سرزمین یکی از محورهای کلیدی جغرافیای سیاسی می‌باشد. اما بحث‌های زیادی در رابطه با کاهش اهمیت موضوع سرزمین در عصر جهانی شدن وجود دارد. در این زمینه بحث سرزمین‌زدائی توجه محافل دانشگاهی و علمی را به خود جلب کرده است، به‌گونه‌ای که برخی بر این اعتقاد هستند که جهانی شدن و سرزمین‌زدایی دارای معنای واحدی می‌باشند.
مقاله حاضر با رویکردی نوواقع‌گرائی تلاش کرده است تا فرایند جهانی شدن را با دیدی سرزمینی تحلیل کند. به عبارت دیگر، درحالی که فرایندهای فراملی و فراسرزمینی انکار نمی‌گردد بلکه بر سرزمین‌سازی مجدد جریان‌ها و پدیده‌های گوناگون در دوره جهانی شدن تأکید می‌شود. فرض اصلی مقاله این است که سرزمین و مرز نمی‌توانند حذف شوند، بلکه عملکرد آنها تغییر می‌یابد. همچنین، این اعتقاد نیز وجود دارد که نیاز انسان در رابطه با تفاوتها و جغرافیای آن، باعث می‌شود نقش سرزمین برای آینده تداوم یابد و جهانی شدن و فراملی شدن نقش و موقعیت سرزمین را در زندگی اجتماعی از بین نمی‌برد.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept of Territory in Global Era

نویسنده [English]

  • Mohammad Raoof Heidari Far
- Assistant Professor of Political Geography, Payame Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

Territory is one of the essential pillars of political geography. But, there are a lot of discussion about dissubjectivity and unimportance of territory at the age of globalization. The discourses about deterritorialization have attracted the academic and scientific groups so much that some believe that Globalization equals deterritorialization.
This article with a neo-realism approach has tried to analyze the process of Globalization having territorial vision. In other words, while it dos not deny exterritorial and transnational processes but it put emphasis on reterritorialization of various phenomenon and processes at the age of globalization .The assumption is that territory and boundary can not be obliterated but their function have changed . Likewise, it is believed in this paper that for the needs of human to different and geography, the role of territory will remain for future and globalization and transnationalization do not diminish its role and situation in the communal human life.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Territory
  • Deterritorialization
  • Reterritorialization