پردازش مفهوم امنیت زیست محیطی (رابطه امنیت و اکولوژی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده

بروز مخاطرت انسانی و طبیعی در مقیاس کروی، تغییر در گفتمان­ها، درون‌مایه و جهت­گیری جستارهای سیاسی- امنیتی را در پی داشته­است. پایان جنگ سرد آغازی بر طرح مفاهیمی نو در حوزه امنیت شد که بنیاد آن بر همکاری و تعامل میان واحدهای سیاسی استوار است. طرح مفاهیم امنیت انسانی، امنیت زیست محیطی و... با توجه به نقش فزاینده مخرب انسان در زیست‌کره و پیامدهای فضایی آن در قالب بحرانهای اجتماعی- سیاسی توجه بسیاری از پژوهشگران را به‌خود معطوف داشته­است. به‌نظر می­رسد پیامدهای عمدتاً ناخوشایند برخاسته از فروسایی محیطی، گرمایش کروی و تغییر اقلیم، اثرات دیرپایی در حوزه معیشت و امنیت پایدار افراد و اجتماعات در سراسر زیست‌کره بویژه در کشورهای در حال توسعه به‌دنبال داشته است. در این میان، علوم جغرافیایی که به‌طور سنتی پیامدهای فضایی ناشی از مناسبات اکولوژیک انسان- محیط را کانون مطالعات خود قرار داده عمدتاً در قالب ژئوپلیتیک انتقادی، به تحلیل ابعاد امنیتی مناسبات یاد شده پرداخته است، به‌طوری که در چارچوب آن، دیگر صرف دولت کانون مطالعات جغرافیای سیاسی نیست بلکه امنیت انسانی فراتر از مرزهای سیاسی در بستر زیست‌کره محور پژوهش و کانون توجه قرار گرفته ­است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Relations between Security and Ecology

نویسنده [English]

  • Morad Kavianirad
-Assistant Professor of Political Geography, Trbiat Moallem University, Tehran
چکیده [English]

Emergence of man-made and natural hazards in Global-local scale has been accompanied with changing in security discourses, directions and political- security issues. The end of the cold war was a new beginning in realm at security area that it is based on interactions among political Units. Given to increasing destructive role of human at biosphere and its political-social amplifications, many researchers have focused this area. It seems that unpleasant social and political ramification, emerging from environmental degradation, global warming and climate change have sustainable consequences in individuals, societies livelihood, sustainable security all over the biosphere, especially in developing countries. In this case, geographical sciences traditionally have studied spatial outcomes of ecological human-environment interactions and greatly analyzed its security dimensions in critical geopolitics framework. Therefore only State is not at the core of political geography but human security beyond political borders in term of biosphere is important.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Security
  • Environmental Security
  • ecology
  • Geography
  • Critical geopolitics