بررسی تأثیر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل‌گیری الگوهای فضایی بزهکاری مطالعه موردی: جرایم مرتبط با مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار مدیریت استراتژیک، دانشگاه علوم انتظامی، تهران

2 - استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان

3 - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان

چکیده

از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، ویژگی‌های مکانی و تسهیلات محیطی مکان‌های وقوع بزهکاری است. شکل و نوع کاربری‌ها و رابطه بین توزیع آنها در سطح شهر در وقوع انواع جرایم تأثیر بسزایی دارد از سوی دیگر توزیع نامتعادل کاربری اراضی در سطح شهر سبب توزیع ناموزون جمعیت و فعالیتها می‌شود و این موضوع در کاهش نظارت‌های اجتماعی و افزایش ناامنی و وقوع بزهکاری مؤثر است. در مقاله حاضر نوع و میزان کاربری اراضی شهری در شکل‌گیری الگوهای فضایی بزهکاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، پرسش و فرضیه طرح شده، ترکیبی از روشهای توصیفی، تطبیقی و تحلیلی است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل‌های آماری و گرافیکی در محیط GIS و نرم‌افزارهای Office/Excel استفاده شده است. برای تحلیل آماری و گرافیکی از نرم‌افزارArc GIS 9.3  و افزونه (Case) و افزونه Crime Analysis در محیط Arcview استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش به‌صورت تمام شماری (بدون استفاده از روش‌های نمونه‌گیری) از پرونده‌های کیفری نیروی انتظامی و واحدهای اجرایی مرتبط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از تاریخ 1/1/87 لغایت 30/11/87 استخراج گردیده است. بدین ترتیب جامعه آماری مطالعه حاضر مجموعه جرایم ارتکابی قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش (فروردین تا اسفند 87) در محدوده بخش مرکزی شهر تهران به‌وقوع پیوسته است. نتیجه بررسی نشان می‌دهد یکی از مهمترین مشکلات بخش مرکزی شهر تهران عدم اجرای صحیح اصول و ضوابط برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری و عدم توزیع متعادل کاربری‌ها در این بخش از شهر است. این موضوع و دیگر مسایل کالبدی، اجتماعی در این بخش از شهر تهران سبب شده است، در برخی کاربری‌ها بویژه کاربری تجاری و خدماتی رخداد جرایم بسیار بیشتر از سایر کاربری‌ها باشد. تراکم بالای جمعیت و فعالیت‌ها و همچنین ازدحام و شلوغی جمعیت در طول روز در برخی کاربری‌های خاصی و در خیابان‌های مجاور آنها سبب شکل‌گیری کانون‌های تمرکز بزهکاری در این مکان‌ها شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اقداماتی چون توانمندسازی ساخت و سازهای کالبدی و ساماندهی الگوهای کاربری اراضی در بخش مرکزی در کنار مدیریت بهینه فعالیت‌ها در بخش مرکزی تهران و در مجموع کاهش تنگناها و مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی این بخش تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Type and Composition of Urban Land uses on forming the Spatial Patterns of Crime Case Study: Drug-related Crimes in CBD of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghasri 1
  • Mohsen Kalantari 2
  • Kazem Jabari 3
  • Somaye Ghezelbash 3
1 - Assistant Professor Strategic Management, Police University, Tehran
2 - Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 -M.A of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Of the most influential factors in the incidence of social deviance, environmental features and facilities places where crime is occurring. User forms and distribute them between the occurrence of various crimes in the city has a considerable impact on the other hand unbalanced distribution of land in the city because the population distribution and inharmonious activities and this will reduce the social regulations and increasing insecurity and the occurrence effective crime. The paper type and amount of urban land use in shaping spatial patterns of crime has been studied. Method according to research topic, questions and hypotheses proposed, a combination of descriptive statistics, comparative and analytical. In analyzing the data and statistical analysis in GIS and graphic software office / Excel is used. For statistical analysis and graphics software and plug-Arc GIS .9.3 (Case) and Crime Analysis plugin is used in Arc View environment. The study population as all the numbers (without the use of sampling techniques) from the police and criminal cases related to administrative units of the Greater Tehran police commander on 1/1/1387 till 30/11/1387(21/03/2008 till 19/02/2009) has been extracted. Thus the present study collection of crime statistics community committed drug trafficking and abuse that study period within the central business district of Tehran have occurred. Results show reviews the most important problems of the central business district of Tehran and the lack of proper implementation of the principles of urban land use planning regulations and lack of a balanced distribution of user in this part of the city. This and other issues of physical, social, in this part of the city of Tehran has been caused, in some particular land uses business and service event land uses crime is much more than the other. High population densities and activities as well as crowd during the day in some specific user and their adjacent roads caused the formation of focal focus is crime in these places. Research results indicate measures because empowering physical construction and organization of land use patterns along the central part of optimal management activities central business district of Tehran and reduce bottlenecks and problems in the total physical, social, economic impact of this significant decrease in crime is the central business district of Tehran.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • land use
  • Spatial Pattern
  • CBD of Tehran