تحلیل حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 - استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 - کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نمایندگی و تحدید حدود حوزه‌های انتخاباتی در جغرافیای انتخابات دو تا از بحث‌های اساسی رشته جغرافیای سیاسی می‌باشد که با روش‌های حوزه‌بندی انتخاباتی و نیز معیارهایی که در حوزه‌بندی انتخاباتی برای انطباق حوزه‌ها با معیارهای علمی حوزه‌بندی انتخاباتی اعمال می‌شود، ارتباط نزدیکی دارد. پیچیدگی‌های جغرافیای طبیعی و انسانی استان گلستان که عناصر مختلف جغرافیای طبیعی (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دریا) و جغرافیای انسانی (قومیت‌های مختلف - فارس، ترکمن، سیستانی، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهای تقسیمات کشوری، مرزهای حوزه‌های انتخاباتی، راه‌های ارتباطی و مراکز قدرت سیاسی و اداری) را در یک محیط محدود جغرافیایی گرد هم آورده است، مسائل گوناگونی را از دید جغرافیای انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در قالب توجه به میزان انطباق شرایط حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان با معیارهای استاندارد حوزه‌بندی انتخاباتی و موارد اعمال پدیده جری ماندرینگ در حوزه‌بندی حوزه‌های انتخاباتی به‌دنبال پاسخگویی به سئوال زیر می‌باشد که: رابطه نسبت جمعیتی گروه قومی ترکمن در استان گلستان و تعداد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی چگونه می‌باشد؟ بر اساس نتایج این تحقیق، بعضی از موارد عدم انطباق حوزه‌های انتخاباتی و جری ماندرینگ در تحدید حدود حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان مشاهده می‌شود که تأثیر منفی در درجه نمایندگی گروه قومی ترکمن بر جای گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامی پدیده جری ماندرینگ به ضرر گروه قومی ترکمن اعمال شده است. ولی روند تغییرات حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان در راستای انطباق حوزه‌ها با معیارهای استاندارد حوزه‌بندی حرکت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Constituencies of Golestan Province After Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadypour 1
  • Mohammad Reza Hafeznia 2
  • Abdolvahab Khojamli 3
1 - Associate Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 -Full Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 - M.A of Political Geography, Trbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Representation and delimitation of constituencies in electoral geography are two of the most important arguments in the field of political geography that are in a close relationship with electoral delimitation methods and criteria by which electoral delimitations coincide with scientific constituencies. The complexities of  natural and human geography of Golestan province that gathers different elements of natural geography (mountain, jungle, plat, plain, desert and sea) and human geography (different ethnic group – Persian, Turkmen, Sistani, Turk and Baluch – cities, boundaries of country divisions, communicational paths and political and administrative power centers) in a geographical limited environment, have made different problems for the researcher from an electoral geography perspective.
In this paper, by the descriptive and analytic approach considering the rate of coincidence of conditions of constituencies of golestan province with standard criteria of electoral delimitation and cases of applying Gerry Mondering phenomenon in delimitation of constituencies of Golestan province, we are searching an answer for the following question: what is the relationship of population ratio of Turkmen ethnic group in Golestan province with their representation in Islamic Council parliament.
 Based on the results of this research, some cases were found which were in inconsistent with  standard constituencies and Gerry Mondering  phenomenon in the delimitation of constituencies of Golestan province that has a negative effect on the representation degree of Turkmen ethnic group. After Islamic revolution, Gerry Mondering phenomenon has not been in favor of Turkmen ethnic group but the process of the changing of constituencies of Golestan Province has been in line with coincidence with standard delimitation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Geography
  • Constituency
  • Gerry Mondering
  • Representation
  • Golestan province