دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، فروردین 1390 
تحلیل حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 14-40

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ عبدالوهاب خوجم‌لی