امنیت پایدار در خلیج فارس :موانع و سازوکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی موانع ایجاد امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس و ارائه الگو و ساز و کارهای مناسب برای ایجاد ثبات و امنیت پایدار در این منطقه است. در این راستا چارچوب نظری مجموعه امنیتی منطقه‌ای که از سوی بوزان مطرح شده است به‌عنوان چارچوب مفهومی مناسب و جامع برای بررسی شرایط امنیتی خلیج فارس مورد تبیین قرار می‌گیرد. تسلط تهدید، رقابت، اختلاف و خصومت در الگوهای دوستی و دشمنی بازیگران مجموعه امنیتی خلیج فارس و موارد دیگری مانند رقابت‌های تسلیحاتی و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک در سطح منطقه‌ای از موانع عمده شکل‌گیری امنیت پایدار در خلیج فارس محسوب می‌شوند. آمریکا به‌عنوان بازیگری مداخله‌گر در مجموعه امنیتی خلیج فارس محسوب می‌شود که مانع از توسعه همکاری‌های منطقه‌ای شده است و حتی سیاست‌های آن به تشدید رقابت‌ها و خصومت‌ها انجامیده است. در این راستا با توجه به موانع درون منطقه‌ای و برون منطقه‌ای ایجاد امنیت پایدار در خلیج فارس، الگوی امنیتی مشارکتی و همکاری‌جویانه و سازوکارهای مرتبط با آن برای بهبود شرایط امنیتی در خلیج فارس پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Development in the Persian Gulf: Obstacles and Arrangements

نویسنده [English]

  • Fatimah Hashemi
- Assistant Professor of Political Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research aims to study the obstacles hindering the establishment of sustainable development in the Persian Gulf and present appropriate model and arrangements for stability and security in this region to be ensured. To this end, the theoretical framework of regional collective security provided by Bouzan is considered as the appropriate and comprehensive concept for security situation in the Persian Gulf to be studied. Elements of dominance, threat, rivalry, dispute, and conflict in enmity and friendship models of the regional players together with other factors like arms competitions and political-ideological disputes in the region are main obstacles for sustainable security to form. The US as an intervening player in the collective security of the Persian Gulf not only prevents the development of regional cooperation efforts but also worsens disputes and conflicts. Considering intra- and inter-regional obstacles, the participatory and cooperative security model with the relevant requirements is recommended for the improvement of security in the Persian Gulf.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Sustainable Security
  • Collective Security