بررسی وضعیت آینده صندلی‌های زنان ایران در مجلس در مقایسه با کشورهای خاورمیانه در سال 2025

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

تعیین جایگاه یک کشور مستلزم ارزیابی و محاسبه مؤلفه‌ها و عوامل مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مقایسه آن با سایر کشورهاست. محاسبه مجموع امتیازات این عوامل گویای سطح قدرت ملی و توسعه‌یافتگی کشور در سطوح منطقه‌ای و جهانی است. از جمله عوامل توسعه‌یافتگی، توسعه شاخص‌های جنسیتی کشورهاست و یکی از شاخص‌های توسعه جنسیتی موقعیت زنان در مجلس است.شاخص‌های جنسیتی در کشورهای خاورمیانه جایگاه زنان را در هر یک از کشورها نسبت به دیگری معین می‌کند. دانش مربوط به این نسبت هم نشان دهنده رشد دمکراسی و هم پیشرفت زنان در این کشورهاست.
مقاله حاضر حاصل تحقیقی در زمینه وضعیت‌سنجی زنان در مجالس کشورهای خاورمیانه است. در این مقاله تلاش شده تا با ارائه روش و مدل گامی در راستای سنجش وضعیت زنان در زمینه حضور آنان در مجلس در منطقه خاورمیانه بپردازد. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری چند مرحله‌ای و با تعیین جایگاه کنونی کشورها نسبت به یکدیگر، جایگاه آنها براساس شاخص‌های توسعه جنسیتی و از طریق تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی برای سال 2025 محاسبه شده است.
نتیجه به‌دست آمده نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران از نظر حضور زنان در مجلس در سال 2025 رتبه پانزدهم را در میان 22 کشور خاورمیانه خواهد داشت. البته پیش‌بینی اختلاف شاخص زنان ایران با هفت کشور منطقه ناچیز بوده و احتمال می‌رود با تغییرات اندکی در وضعیت شاخص زنان ایران و منطقه، رتبه ایران به عدد هشت برسد.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Future Status of Seats in Parliament held by Iranian Women in Comparison with Middle East Countries in 2025

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishghahifard 1
  • Omolbani Poolab 2
1 -Full Professor of Political Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 - Ph.D Student of Political Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]


Determining the status of a country requires assessment and calculation of the various scientific, economic, social, and political components and factors and comparing them with other countries. Calculating all of these factors can show the level of national power and the development of a country on regional and international levels.
One of the advancement factors is the development of gender indices of countries, and one of the indices of gender development is the status of seats in parliaments held by women. Gender indices in Middle East countries determine the place of women in each country in relation to others. The knowledge pertaining to this ratio shows the increase of democracy and the development of women in these countries.
This paper is the result of a research on measuring the condition of women in parliaments of Middle East countries. In this paper the aim is to present a method and model for measuring the condition of women in regard to their presence in parliaments in the Middle East region. The method used in this research is descriptive-analytic and using the method of multi-level sampling and by determining the current place of the countries in relation to one another, their place in 2025 is predicted based on indices of gender development and through techniques of analyzing time series models.
The result shows that Iran stands 15th among 22 Middle East countries in 2025 based on women’s presence in the parliament. Of course the predicted difference of Iran’s index with seven countries of the region was small and it is expected that with minor changes in the indices of Iran and the region, Iran's rank will rise to 8.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Development
  • Women in Parliament
  • Iran
  • Middle East