دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، دی 1389 
گفتمان ژئوپلیتیکی بازنمایی دشمن خیالی

صفحه 7-40

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ رضا جنیدی


عناصر ژئوپلیتیکی مشروعیت سیاسی در کتیبه بیستون

صفحه 154-166

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمدسالار کسرایی