بررسی رابطه بین دسترسی به فرصت ریاست جمهوری و توسعه زادگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 ـ استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 ـ کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

این پژوهش با ارزیابی و مقایسه شاخصهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی در استانهای کرمان و یزد (که زادگاه دو شخصیت سیاسی (رئیس جمهور) در سالهای اخیر بوده‌اند)، به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا دسترسی به فرصت سیاسی مانند ریاست جمهوری باعث استفاده از امکانات ملی در جهت توسعه فوق‌العاده موطن و زادگاه رئیس جمهور شده است یا خیر؟
به این منظور اطلاعات و آمار شاخصهای مختلف اقتصادی استانهای مذکور در دوره‌های ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی از مرکز آمار ایران جمع‌آوری و پردازش شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر دو استان کرمان و یزد در شاخصهای مختلف، از روند توسعه فوق‌العاده‌ای نسبت به میانگین‌های کشوری برخوردار شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Relationship between Accessibility to Political Position and Development of Birthplace Case study: Presidency in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadypour 1
  • Mohammad Reza Hafeznia 2
  • Masha Allah Yosefy Henomeror 3
1 - Assistant Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 -Full Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 – M.A in Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research, with an assessment and comparison of diverse economic, social and geographical indices of two Iranian provinces of Yazd and Kerman (which are the birthplace of the two presidents of Iran in recent years) tries to seek a response to the question as whether or not the accessibility to the political opportunity like presidency caused the use of national feasibilities towards the development of hometowns /birthplaces of the presidents?
For that reason, data and statistics of different economic indices of the above two provinces were gathered and processed with the help of the Statistical Center of Iran. Results show that the provinces of Yazd and Kerman enjoyed extraordinary development compared to the mean development of the country as a whole.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Position
  • Presidency
  • Yazd
  • Kerman
  • Iran