دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، دی 1388 
بررسی رابطه بین دسترسی به فرصت ریاست جمهوری و توسعه زادگاه

صفحه 27-44

زهرا احمدی‌پور؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ ماشاءالله یوسفی هنومرور