تغییرات مدل‌های ژئوپلیتیکی امنیت در عصر حاضر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- مدرس جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد واحد گرمسار

چکیده

در مطالعه مباحث امنیتی، چه از روشهای مطالعاتی گسترده و شامل تغییرات سیاسی و تکاپوی آکادمیک، و چه از روشهای محدود و کلاسیک قدیمی که بیشتر بر مسائل نظامی تأکید دارد، و یا اینکه روشهای نظری مدرن استفاده شود، روشن است که فرضیه‌های ژئوپلیتیکی با هر یک از این روشها برای آغاز مطالعات امنیتی جهان با توجه به روند تحولات جهانی، نیاز به بازنگری و ژرف‌اندیشی عالمانه و دسته‌جمعی دارد.
این پژوهش ضمن تشریح چشم‌اندازهای امنیتی جهان و متغیرهای آن در عصر حاضر، با رویکردی نو و واقع‌گرایانه بر اساس نوع و ماهیت تحولات امنیتی در جهان و بهره‌گیری از اندیشه‌های ژئوپلیتیکی مدرن که در دنیای امروزی نقش اساسی را در طراحی برنامه‌های استراتژیکی و سیاست خارجی هر واحد سیاسی مستقل و شناخته شده بر عهده دارد، ارائه می‌گردد. دو پرسش مهم در این پژوهش عبارتند از: 1- چرا امروزه امنیت جهانی و به تبع آن امنیت مناطق تابع متغیّرهای ژئوپلیتیکی است؟2- تغییرات مدل‌های ژئوپلیتیکی تا چه اندازه در امنیت تأثیرگذار بوده و متعاقب آن همسانی‌های ژئوپلیتیکی در حال تغییر دائم است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Changes of Geopolitical Models of Security

نویسنده [English]

  • Qumars Yazdanpanah Dero
- University Lecturer, Political Geography, Azad-e Islami University, Garmsar
چکیده [English]

In the field of security studies, whether comprehensive studies including political changes and academic endeavor, or classic methods laying emphasis on military issues, or modern theoretical studies, any geopolitical hypothesis to study the international security issues requires a scholarly revision due to the international developments.
The present study is an attempt to describe the international security perspective and the variables of the current era through a new and realistic approach based on the nature of security developments in the world and also by relying on the modern geopolitical ideas which play a very important role in the strategic planning and foreign policy of the independent political unites.
The main questions of the present paper are: 1- Why the security of the world today and consequently the security of the regions is a function of geopolitical variables? 2- How far the changes in the geopolitical models influence security? 3- Do the geopolitical similarities change permanently?
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Geopolitical Models
  • Conflicts and Disputes
  • international system