بررسی تأثیر همسایگی بر انتخابات ایران مطالعه موردی: دور نخست نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت معلم

2 ـ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تأثیر همسایگی یکی از جستارهای جغرافیای انتخابات است که پیامد عوامل و زمینه‌های جغرافیایی را در رفتار رأی‌دهندگان بررسی می-کند و بر این گمان است که ساکنان یک محدوده سکونتگاهی عموماً همانند یکدیگر بر اساس ویژگی‌ و شناسه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌شان، به فرد و یا جریانی که با آنان احساس همانندی می‌نمایند، رأی می‌دهند. این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا جستار همسایگی در فرهنگ سیاسی رأی‌دهندگان ایرانی اثرگذار بوده ‌است؟ بدین منظور مقاله حاضر آمارهای دور نخستِ نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را انتخاب نموده و بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از GIS به تحلیل داده و نقشه‌های تهیه شده پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر همسایگی نقش مهمی در انتخابات ایران داشته است؛ به گونه‌ای که پیامد عوامل و زمینه‌های جغرافیایی مؤثر در رفتار رأی‌‌دهندگان نواحی مختلف کشور باعث شده که رأی‌گیری در ایران سرشتی محلی‌گرا و قومی بیابد. بنابراین چنین زمینه‌ فرهنگی، یکی از بازدارنده‌های اساسی در کامیابی فرایند مردم‌سالاری بوده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Neighborhood Effects on Iran's Elections; Case Study: The first stage of the Ninth Presidential Elections in Iran

نویسندگان [English]

  • Morad Kaviani Rad 1
  • Hadi Vaicy 2
1 -Assistant Professor of Political Geography, Tarbiat Moalem University, Tehran
2 - Ph.D Student of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

The neighborhood effect is one of the subjects of electoral geography, studying the effects of geographical conditions on voting behaviors and believes. According to this approach the voting behavior of a residents of an area is similar, regardless of their social and economic conditions or affiliation to a political party. Generally, they vote to particular individuals and processes that they feel have similar identity with them.
Iran’s geographical situation has created a sense of insecurity. Results of this descriptive –analytical research show that geographical conditions and elements have influenced voting behavior in various Iranian regions. As a result election in Iran is influenced by localism and ethnicism. This cultural background has been one of the fundamental obstacles to the success of democratic processes. An analysis of the data related to the first stage of the ninth presidential elections in Iran show that neighborhood had a strong effect on the outcome of elections.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electoral Geography
  • Neighborhood effect
  • participation
  • Ninth Presidential Election in Iran