دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، دی 1387 
سازماندهی سیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایران

صفحه 75-101

سید موسی پورموسوی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی؛ جهانبخش رهنما قره‌خانبگلو